El VIA en el ple d’aquest mes d’Octubre

Amb dos dies de retard vull comentar que va ser un ple més dedicat a respon-dre precs i preguntes de l’oposició que no pas una altra cosa.

El ple constava de vuit punts de l’ordre del dia dels quals, sense comptar amb el primer punt sobre l’aprovació de l’acta del ple anterior, el punt núme-ro sis de mocions, que no es va fer atès que no n’hi havia cap presen-tada i les comunicacions ens vam quedar amb cinc punts a debatre.

En el punt número 2 sobre la proposta nomenament dels membres del consell de promoció econòmica vaig comentar literalment que ‘anem avançant en temes que porten força temps a sobre de la taula o fins hi tot han estat una bona temporada guardades en un calaix.

Que es porta la proposta de nomenament dels membres del consell de promo-ció econòmica. Un consell que va ser aprovat a la primavera del 2006.

Ha plogut molt des de llavors i felicitem al govern actual que s’hagi decidit reactivar-lo i treure’l del calaix des d’on el govern anterior el va deixar una vegada aprovada la seva constitució a proposta meva, llavors com a regidor no adscrit i també a proposta del regidor Santi Fontbona, conjuntament amb l’anterior regidor de promoció econòmica, una mica forçat per tots dos.

Aquest Consell està integrat per a tots els representants polítics i econòmics que impulsen la nostra vila i cal aprofitar aquests actius, tenint molt present que un consell format per tanta gent no és fàcil coordinar.

Per tot això des del VIA demanem al govern municipal i al regidor de promoció local que hi estiguin molt a sobre. Que no s’oblidin d’aquest Consell, que l’utilitzin com a eina bàsica i primordial per a potenciar la nostra vila des del comerç, la restauració, el turisme i la indústria. I si convé, que s’incorporin al-tres activitats que potser ara no estiguin representades.

Des del VIA esperem que això no torni a quedar aturat i guardat en un calaix i serveixi per què Arenys de Mar torni a ser un actiu important a la comarca.

Evidentment el nostre vot serà favorable a l’aprovació de la proposta.

El regidor ens va respondre que la seva intenció és utilitzar aquesta bona eina i que no pateixi sobre la funcionalitat del Consell atès que hi ha moltes persones que el representen.

En el punt número tres sobre l’ordenança sobre el mosquit tigre i altres tipus d’infecció parasitària vaig explicar que ‘Les necessitats que té la nostra vila en funció de coses o problemes que passen fan que moltes d’aquestes co-ses convingui regular-les per tal de donar solució o prevenir-les.

Per a dur a terme una regulació i prevenció d’alguna cosa és necessari treballar els problemes, analitzar-los i buscar solucions.

Senyors del govern municipal. Des del VIA pensem que han tornat a fallar. Una cosa tant senzilla com la elaboració d’una ordenança a la qual no hi podem es-tar en contra, farà que el sentit del nostre vot no sigui favorable a l’aprovació de la proposta. I no pas pel que fa referència a la aprovació d’una ordenança en quant al fons, però sí totalment en quant a la forma.

Per començar voldria fer un prec al govern municipal. Aquest és que entenem que aquest tema, tot i que pot estar vinculat a l’àrea de medi ambient, incorporada a la macro regidoria de Territori i Sostenibilitat, és més un tema de sanitat.
No entenem el per què aquest tema es va portar a la Comissió Informativa d’Urbanisme, prèvia a aquest ple municipal. Potser seria bo que la dita comissió la bategin amb el nom de Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, però tot i així ho veiem com un assumpte sanitari més que de medi ambient.

Independentment de tot això el qual tampoc és trascendent ens sembla bastant sorprenent que a aquesta comissió informativa no hi assistís el regidor de sani-tat; persona que ha estat treballant el problema i ens consta que continua fent-ho d’una manera força correcta.

Centrant-nos en el contingut de la ordenança no entenem la redacció d’alguns dels seus punts i esperem que això no sigui el reflex del tarannà d’aquest man-dat.

Desconeixem el rigor amb el qual s’han preocupat per tal que jurídicament tin-guem una ordenança correctament redactada. De fet podem entendre aquest rigor només veient que l’informe jurídic que hi havia a l’expedient del punt es presentava amb tatxots i rectificacions amb tipex. De totes formes, suposo que se’n van adonar i ahir se’ns va passar l’informe passat a net i en condicions, cosa que denota una manca de revisió i supervisió de la documentació que hi ha en aquest expedient abans de deixar-lo a Secretaria per tal que l’oposició ho puguem consultar.

Però atès que la ordenança especifica clarament que l’ajuntament podrà designar agents de l’autoritat els quals podran accedir a qualsevol lloc, ja sigui públic o privat, només dir-los que segons la llei, a un lloc privat només hi podran accedir amb el permís dels seus propietaris o bé amb una ordre judicial. Això també veiem que els queda clar atesos els aclariments que han fet en premsa, però continua sense retocar-se el contingut de l’article nº12 de la ordenança malgrat que l’informe jurídic digui clarament que és preceptiu demanar autorit-zació prèvia als propietaris. Per tot això pensem que continuem patinant de llarg.

Per altra banda tampoc entenem el per què i per quins motius consideren una infracció greu, el fet de proporcionar informació o documentació inexacta o fal-sa (article 16). Entenem que tothom pot dir el que pensi i també es pot equivo-car i no per això se li ha de posar una sanció, a no ser que es vegi clarament mala fe. Això denota un intent de callar boques i no ens sembla massa demo-cràtic per la seva part tal i com queda redactat el document.

Hi ha un tema que en aquesta ordenança no surt i que caldria incorporar. I és la obligació que té l’ajuntament de complir aquesta ordenança i de donar exemple a la ciutadania, així com també de qui és la responsabilitat en el cas en que aquesta no sigui assumida per part de l’ajuntament. És a dir, qui pagarà la san-ció, el responsable polític, el tècnic municipal, o bé l’ajuntament amb tots els diners dels ciutadans?

Són comentaris i plantejaments que malgrat estiguem d’acord en la creació i aprovació d’una ordenança d’aquest tipus, no podem votar-la a favor, atès que el seu contingut jurídic, malgrat el que ens digui o el que no digui l’advocat d’urbanisme, entenem que podria sobrepassar la legalitat.

Per tot això des del VIA els demanem que retirin aquest punt de l’ordre del dia, reformulin el contingut de la ordenança i tornin-la a portar per a la seva aprova-ció en proper ple. Tot això si volen el vot favorable del VIA. En cas contrari, malauradament tindran un vot menys de consens.

El govern no va escoltar les nostres peticions fetes ni a la Junta de Portaveus ni al mateix ple comentant que l’ordenança no inclumpleix res i està perfectament redactada. Llàstima...

El punt número quatre era una modificació de crèdit en la qual els vam comentar que cada govern municipal ha de prendre decisions sobre la manera de destinar les partides pressupostàries i quan toca fer alguna modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost ha de decidir com es reparteix el pastís.

De fet, la manera com s’ha repartit el pastís en aquest cas ve avalada per un informe d’intervenció el qual conclou que el Pla Econòmic-Financer en el marc de l’objectiu d’estabilitat pressupostària compleix els requisits que es deriven de la Llei, així com que també es fiscalitza correctament, per tant, no tenim res a dir al respecte.

Si el govern no consulta a l’oposició és difícil que l’oposició pugui aprovar la proposta atès que cadascú pot tenir unes prioritats diferents. Totes molt respec-tables.

Lamentem que s’hagin d’incorporar els 335.000 € per l’escreix d’execució de l’obra del futur parquing del Xifré ja que entenem que si el tractament superficial del mateix s’hagués contemplat en el projecte licitat, això ens hauria costat molt menys del que acabarem pagant. Pensem que tampoc hi són incorporades les escales mecàniques que accediran a la zona dels Jutjats, per la qual cosa tranquil·lament ens podrem anar, si no hi ha més novetats, a un escreix mínim garantit d’uns 100 milions de les antigues pessetes que haurà de pagar de més aquest ajuntament amb els diners de tots els contribuents.

Nosaltres som nous en la matèria i ens agradaria conèixer la evolució històrica sobre la proposta de les subvencions que quedaran definitivament aprovades amb aquesta modificació de crèdit i pel que hem consultat amb intervenció municipal no hi ha acords signats amb les diverses associacions, entitats, organitzacions o clubs que disposaran d’una aportació econòmica municipal tot i aque algunes d’elles ja fa temps que estaven previstes. Per tant entenem que la de-cisió ha estat clarament política.

La pregunta que ens fem des del VIA és el perquè alguns d’aquests són bene-ficiaris i altres no. Ens fa por que hi pugui existir un greuge comparatiu entre, per exemple el Club de Rem i algun altre club esportiu, pel fet de tenir uns 400 € de subvenció i d’altres que no tindran res.

Tampoc entenem el perquè, aprofitant que s’ha creat una regidoria de la Dona, no s’hi destina una part d’aquests diners a disposar en comptes d’haver-nos d’esperar als pressupostos per al 2008 i mentrestant, no es disposi de recursos per poder arrencar la regidoria com pensem que desitjaria la seva regidora.

Són algunes qüestions que des del VIA ens plantegem i per tot això no podem votar a favor de la proposta i en comptes d’això ens abstindrem.’

El punt número cinc era larevisió extraordinària del contracte amb Sorea. Vaig comentar que ‘Tot allò que sigui millorar un servei no podrà tenir la oposició del VIA.

Encara que pel que se’ns va comentar a la Comissió Informativa, l’empresa concessionària no hi està massa d’acord i podria impugnar aquesta proposta de revisió que avui es porta a la seva aprovació, entenem que l’increment del servei d’atenció al públic passant de tres a cinc hores és positiu per a tothom.

De totes formes, tal i com l’oposició va comentar a la Comissió Informativa, entenem que passar d’un horari de 10 a 1, a fer-lo de 8:30 a 1:30 és un servei que podria millorar-se considerablement proposant que aquest sigui horari partit. D’aquesta manera permetem a la gent que no té disponibilitat pel matí el poder fer les seves gestions per la tarda.

És per tot això que des del VIA pensem que caldria mantenir les tres hores del matí i passar l’increment de dues hores a la tarda.

Tal i com he comentat, una millora del servei no serà mai motiu per a votar-hi en contra, però si aquesta millora pot ser millorable sense increment de costos, el vot del VIA no podrà ser altre que el d’abstenció.’

En l’apartat de precs i preguntes el nostre grup va formular-ne un total de vuit. Aquestes són:

1.- Té el govern municipal la inteción d’instal·lar plaques fotovoltàiques o tèrmiques a alguns dels edificis municipals d’acord amb el nou i vigent Codi Tècnic de l’Edificació? El regidor de Territori i Sostenibilitat ens va respon-dre que caldrà estudiar-ho i analitzar sobretot si es pot fer en els edificis exis-tents. Vaig insistir sobretot en els pavellons actuals.

2.- Quan té previst el govern municipal convocar la primera reunió d’aquesta legislatura de la Junta de Protecció del Patrimoni Arquitectònic o Jun-ta del PEPPA? El mateix regidor ens va respondre que ben aviat. Li vaig recordar que no només cal revisar els cinc projectes de casc antic que hi ha entrats a l’ajuntament sinó que també caldrà treballar seriosament amb la re-dacció i supervisió del futur pla especial del Casc Antic i l’actualització del Catà-leg de patrimoni arquitectònic, encara pendents.

3.- Té la intenció el govern municipal de posar en marxa la creació d’un Consell per a la Gent Gran? El regidor Febrer no va dir ni que si ni que no. Suposo que ho estan analitzant, com tot el tema de Consells i Patronats. Espe-ro que no se’ns passi l’arròs.

4.- En quina situació es troba i quines actuacions ha fet el govern municipal en relació als presumptes bessaments il·legals a la xarxa del clavegue-ram? L’alcalde ens va explicar totes les gestions fetes i cartes enviades a administracions supramunicipals i Ajuntament d’Arenys de Munt. Espero que no quedi només amb això i finalment acabem solucionant aquest greu problema que arrosseguem des de ja fa massa temps.

5.- En quina situació es troba i quines actuacions ha fet el govern municipal en relació a l’aparició de la muntanya de terres situada per sobre l’autopista per a la suposada instal·lació hivernacles? L’alcalde ens va explicar totes les gestions fetes i cartes enviades a administracions supramunicipals i Ajuntament d’Arenys de Munt. Espero que no quedi només amb això i finalment acabem reposant la situació orogràfica inicial.
Vaig comentar que des del govern es revisin uns moviments de terres situats a prop de la zona del camí del gas, per sobre de l’antic sector urbanístic de l’NP-4 o Rial Llarg Nord. Fet amb terres i runes. El govern va dir que ho miraria. Com a recordatori avui hem entrat una instància a l’ajuntament amb fotos inclo-ses.

6.- Sap el govern municipal a quina zona està prevista la construcció de la futura subestació elèctrica que podrà cobrir l’increment de demanda elèctrica després de la construcció dels futurs sectors residencial del Bareu Paraiso i Industrial de Valldegata Ponent? El regidor de Territori va respondre que Endesa encara no ho sap, cosa que li vaig dir que aquest tema porta més de quatre anys a sobre la taula i ara ja tenim els dos sectors de la vila en obres, cosa que si no tenim la subestació en breu podríem tenir problemes de submi-nistrament d’energia elèctrica.

7.- Quin és l’estat del transport públic interurbà a Arenys de Mar? Aquí la pregunta no era concreta i crec que hauria d’haver dit intraurbà. De totes maneres el regidor em va entendre i després de parlar-me sobre RENFE i l’empresa Colomer utilitzant la seva manera de ser ens va respondre que esta-va analitzant diverses opcions i solucions per veure si el projecte de microbús urbà pot acabar essent una realitat. Estic convençut que no ho deixarà aparcat i que finalment podrem disposar d’aquest servei de transport públic tant deman-dat per una bona part de la ciutadania arenyenca.

8.- En el ple de Juliol el VIA va demanar al govern que instal·li una barana de protecció al mur del rial, davant del Maricel Se’ns va contestar que allò per-tany a un Patronat. S’ha fet alguna gestió al respecte? El Regidor de Territori va respondre que estan elaborant un projecte tècnic i econòmic per a mirar de tirar-ho endavant. Sorprèn que des del mes de juliol fins ara no estigui fet el projecte d’una barana. Espero que per altres temes més complexos el timing no sigui proporcional.

Val a dir que el grup municipal de CiU va presentar un total de 4 precs i 12 preguntes. Si volen els convido a que en aquest apunt ho comentin.

La portaveu del PP va excusar la seva assistència.

Afegeix un comentari nou