Un ple de Febrer força llarg però interessant

Aquest dimecres es va celebrar el ple ordinari del mes de Febrer.
Va ser un ple de gairebé tres hores de durada en el qual es van parlar de temes força interessants.

El primer punt de l’ordre del dia va ser l’Aprovació de les actes dels plens corresponents al ple extraordinari del mes de Gener i al ple extraoridinari celebrat la setmana passada sobre la configuració de les meses electorals, de cara a les eleccions legislatives a l’Estat Espanyol.

El segon punt de l’ordre del dia va ser la Creació del Consell sectorial d’esports. Aquest Punt va ser aprovat amb els 9 vots del govern tripartit, els vots en contra de CiU i PP i la abstenció del VIA.

En l’argumentació del nostre posicionament vaig dir el següent:

“Avui portem per a la seva aprovació un reglament d’organització del que serà el Consell Municipal de l’Esport a Arenys de Mar.

Val a dir que amb data a 23 de juliol de 2007, la Regidora d’Esports ens va demanar mitjançant comunicat escrit que designéssim el representant del VIA a l’OAL d’Esports.

Això denota clarament que en aquell moment la regidora no tenia constància del que es pretenia fer de cara a la extinció de tots els OAL.
Amb això volem entendre que ella sí tenia clar que els OAL s’havien de constituir i una vegada decidit el què i de quina manera es configurava cada sistema de gestió, procedir a extingir cada OAL per tal que no hi hagués un impàs d’indecisió en el seu funcionament.

Amb data a 9 de gener d’aquest mateix any se’ns va fer arribar un esborrany del Reglament que avui es porta per a la seva aprovació, i el passat dia 24 de gener el VIA va fer arribar a la Regidora les nostres consideracions les quals han estat ateses i considerades després de tenir una reunió amb ella, cosa que aquest cop podem dir que el VIA ha estat escoltat, almenys en aquesta ocasió. No per això puc felicitar a la regidora perquè entenc que això sí que forma part d’aquelles voluntats de treball participatiu de les quals tots ens vam fer boca durant la campanya electoral, però després de més de mig any de legislatura és la primera vegada que passa.

Lamentem però que les decisions que prengui aquest Consell no siguin vinculants, per la qual cosa, si des del govern municipal no hi ha voluntat d’acceptar en la seva totalitat tot allò que el Consell decideixi, aquest quedarà desmerescut i sense cap força ni sentit d’existir.

La participació no és possible sense una prèvia informació i una constant actualització de la informació. D’això no se’n parla en aquest Reglament, però confiem en que el govern local ho tingui clar.

Així mateix trobem a faltar una taula de Control de Comptes que supervisi la bona gestió del diner públic en aquesta àrea d’esport. De fet cal comentar que això tampoc existia a l’extingit OAL. Des del VIA considerem que aquesta taula de control hauria d’existir, per un millor funcionament de tot plegat.

També pensem que seria bo, encara que no sigui estrictament obligatori que a l’expedient d’aquest punt portat al ple hi hagués l’informe preceptiu de Secretaria en el qual es doni validesa jurídica a aquest Reglament, i pel que veiem, l’informe no hi és.

Des del VIA esperem que la regidora i l’Alcalde estiguin a l’altura de les circumstàncies i acatin tot allò que es decideixi en aquest nou Consell del món de l’esport.

Per això els donarem un vot de confiança en aquesta àrea de treball i confiem que la regidora tindrà la força necessària per a engrescar a tots els participants del Consell per al bon funcionament i desenvolupament del mateix.

És per tot això que en aquest sentit el VIA no pot votar en contra de l’acord de ple i per tot això s’abstindrà a l’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia.

El tercer punt de l’ordre del dia era la Creació d’una Comissió d’Estudi en relació a la gestió del servei de Ràdio Arenys. El punt va ser aprovat amb els vots favorables del govern, l’abstenció de CiU i els vots en contra del VIA i del PP.
A la nostra exposició del punt vaig comentar que:

“Des del VIA ens sembla molt correcta la creació d’una Comissió d’Estudi per a poder definir en un temps concret, en aquest cas serà de 3 mesos, la gestió del servei de la ràdio a través de la fórmula d’Entitat Pública Empresarial.

De totes formes pensem que això s’hauria d’haver fet abans d’extingir l’OAL de Ràdio Arenys, i no com es farà a posteriori.

Entenem però que aprovar que la comissió es reunirà almenys un cop al mes suposa que en els tres mesos previstos per a redactar una memòria consensuada ens podríem reunir almenys tres vegades abans de presentar-la, cosa que des del VIA ho veiem força insuficient. De totes formes entenem que es faran tantes reunions com faci falta i demanem que no se’n faci només una per mes ja que pensem que això seria insuficient.

Ens sembla molt correcte intentar incorporar la màxima representació de la societat política i vinculada a la Ràdio en aquesta comissió i suposem que vostès s’han basat en alguna fórmula ja establerta. Però una Comissió constituïda per un total de 16 persones potser són massa gent per a posar-la d’acord d’inici en un tema que des del nostre punt de vista, i entenem que també des del punt de vista dels regidors i regidores aquí presents, és força delicat.

Des del VIA pensem que prèviament seria bona la creació d’una comissió d’experts, molt menys nombrosa, que fessin una proposta inicial i que posteriorment es portés a consideració en aquesta Comissió formada per tanta gent.

Celebrem que en la proposta d’acord no incorpori noms concrets com a experts en comunicació local i ens sembla bé que aquests puguin ser designats mitjançant un decret d’alcaldia. De totes formes els demanaríem que els noms d’aquests experts es poguessin consensuar entre tots ja que no ens agradaria pensar que s’escullen d’acord amb una previsió aritmètica a l’hora de fer les votacions quan sigui el moment.

Des del VIA considerem que si els acords no s’aproven amb un mínim dels 2/3 dels assistents a les votacions, aquesta no reflecteix l’esperit d’unitat i consens mínims envers aquest assumpte.

Volem deixar molt clar que volem que la Ràdio sigui gestionada per una Entitat Pública Empresarial i també volem que hi hagi el màxim consens a l’hora de tirar-ho endavant, per això considerem que per tal d’aprovar la memòria encarregada caldria que hi hagués un suport més ampli que la majoria simple, o fins i tot l’aprovació per vot de qualitat de l’alcalde en cas d’empat.

Per altra banda, aquesta proposta d’acord diu que hi ha d’haver dos representants de Ràdio Arenys designats segons preveu el Reglament d’Ordre Intern de la mateixa.
L’apartat referent al Decret signat per l’Alcalde del dia 10 de Gener té dues parts, una d’elles diu que el Reglament és vigent pel que fa al Consell de Direcció i Consell General i tot queda sotmès a l’arbitri de l’ajuntament i els òrgans no estan vigents. Això és una contradicció que cal que el govern ens aclareixi quan abans millor per saber si aquesta proposta d’acord pot ser, o no impugnada i enrederim el procés.

En què quedem senyors del govern municipal; el Reglament de Ràdio Arenys està vigent, o no està vigent? I els òrgans de direcció de Ràdio Arenys són o no són vigents a l’actualitat? I per què no hi ha un informe del Secretari de la corporació en el qual ens pugui aclarir jurídicament això i certifiqui quins punts dels estatuts de la Ràdio i quins punts del reglament de la Ràdio són vigents?

Comentar per finalitzar que ens hauria agradat que a l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia hi hagués un informe preceptiu del Secretari de la corporació en el qual informi favorablement de la viabilitat jurídica d’aquest acord de Ple. Entenem que això hauria donat més formalitat a l’acord.

Per tot això que he exposat el VIA votarà en contra de la proposta d’acord, i encara que segurament aquesta serà aprovada, igualment assistirem a les reunions que es convoquin d’aquesta Comissió, malgrat que considerem que tot es podria haver plantejat de millor manera i amb el nostre vot favorable.”

Ni l’alcalde ni el regidor de comunicació van voler respondre a les nostres preguntes i només van comentar que la seva intenció és que la memòria s’aprovi amb el màxim consens. De totes maneres no van dir el què farien si qualsevol votació s’aprova pels pèls o fins i tot amb el vot de qualitat de l’alcalde com a President de la dita Comissió, cosa que denota el que ja anem denunciant des de fa mesos. Prepotència total.

El quart punt de l’ordre del dia va ser la Fixació del Termini de les concessions del Mercat Municipal. Aquest punt va ser aprovat amb els vots favorables del govern i del PP, l’abstenció del VIA i el vot en contra de CiU.

Tal i com va comentar el regidor de Promoció Local és un tema més tècnic que polític, encara que des del meu punt de vista, a vegades coses tècniques s’han de fer quan s’han de fer, i potser ara no era el moment més adequat.

Potser hauria estat millor fer-ho a partir del moment en el que s’arrenqui amb la reforma del Mercat Municipal havent signat un conveni amb algún operador que pugui assumir la major part possible dels costos de reforma.

Per tot això i sense haver intervingut ens vam abstenir en la votació.

El cinquè punt de l’ordre del dia va ser l’Aprovació del Projecte Urbanització dels Jardins del Xifré.
A la meva exposició vaig comentar que “Des del VIA pensem que si les coses s’haguessin fet bé des del primer moment, avui no portaríem l’aprovació del projecte d’urbanització dels jardins de l’edifici Xifré.

Això ho dic perquè si en el conveni signat entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària del parquing s’hagués incorporat aquest capítol d’urbanització i ajardinament, l’empresa ja hauria començat a preparar-ho des de fa temps i no tenim ningun dubte que això suposaria un sobrecost d’execució de bastant menys de1,6 M€ que haurem d’assumir.

En aquests 1,6 M€ també hi està incorporada la partida d’enderroc del mur de delimitació entre l’aparcament i l’edifici Xifré i el seu entorn i la construcció d’una barana amb balustrada. Això suposa un cost de 18.188 € que ens hauríem pogut estalviar si no s’hagués decidit fer aquell mur, que més que de protecció sembla el mur de les lamentacions. Des del VIA pensem que aquell mur de formigó actual no s’havia d’haver construït mai i el que veiem més adequat és el que es farà, que no és altra cosa que instal•lar unes balustrades, mantenint d’alguna manera l’aspecte més inicial d’aquell entorn, per la qual cosa entenem i aplaudim el canvi malgrat hagi estat un pèrdua de més de 3 Mptes.

Així mateix cal dir que el projecte està ben treballat i ben desenvolupat. Pensem que aplicar una base de sorra d’un metre de gruix i plantar-hi plantes autòctones és un bon plantejament que si se sap explotar bé també pot arribar a ser didàctic i pedagògic.

Val la pena però demanar als Serveis Tècnics Municipals que incideixin a la concessionària i constructora en que cal fer una molt bona impermeabilització entre l’enjardinament i els forjats del pàrquing, amb una bona conducció de les aigües per evitar filtracions cap a l’interior.

Per altra banda, també cal tenir molt present el tipus d’arrelament del que allà es plantarà atès que només hi ha un metre de gruix de sorra.

Hi ha un tema que surt en alguns plànols però que no està pressupostat, per la qual cosa no està previst realitzar de manera immediata. Aquesta és l’escala mecànica que hauria de pujar des del carrer de Santa Clara, junt a l’edifici dels Jutjats fins a la zona de l’entorn del Xifré i del CAP.

Som conscients que el cost d’instal•lació d’aquestes escales mecàniques és d’aproximadament uns 600.000 €; uns 100 Mpts. Però també entenem que aquestes escales són molt necessàries per a millorar considerablement l’accessibilitat de molts dels nostres arenyencs.

Molts coincidim en que la zona del CAP, dels Jutjats, del Xifré, dels Serveis Socials i de l’Edifici Sert actualment és la més cèntrica d’Arenys. Però és una de les més poc accessibles de la vila.

Entenem que caldria fer un esforç per part de tots plegats, i aquí tindrien el recolzament del VIA, en poder incorporar aquestes escales al projecte i això farà que malgrat el que està projectat en el document que avui es porta per a la seva aprovació ens agrada, el nostre vot no pot ser favorable i serà el d’abstenció.

Aquest punt va tenir els bots favorables del govern i del PP i els vots en contra de CiU.

A l’apartat de Mocions se’n van portar quatre:

La primera tractava sobre donar suport a la cursa Challenge Barcelona-Costa del Maresme. Es tracta d’una curs Ironman; una triatló “a lo bestia” que pot portar fins a 4.000 participants d’arreu del món. Cosa que de cara a entrada de diners pel turisme creat durant vàries setmanes pot ser important.

Tots hi vam votar a favor.

La segona Moció parlava sobre el demanar a la Generalitat un pas per a vianants, també al costat de ponent de la Riera, per tal de donar continuïtat fins a Can Jalpí.

En aquest punt vam estar apunt de votar-hi en contra però el govern va accedir a eliminar la paraula “passos soterranis” per simplement “passos”, atès que des del VIA no tenim massa clar que els passos hagin de ser soterranis, més que res per un tema de seguretat.

La moció també va ser aprovada per unanimitat.

La tercera moció parlava sobre el Pacte per la Convivència en relació amb la igualtat entre homes i dones.

Res a comentar. També va ser aprovat per unanimitat.

La quarta Moció parlava sobre l’extinció del cànon digital. En aques punt CiU, PP, ERC, ICV i el regidor del PSC X. Febrer hi van votar a favor. El VIA i la resta de regidors del PSC ens vam abstenir. No obstant la abstenció del VIA no té res a veure amb l’abstenció del PSC, el qual va aprovar aquesta llei amb els seus companys del PSOE.

A l’argumentació del punt vaig comentar que “Avui es porten per a la seva aprovació un total de quatre mocions, tres de les quals tenen una relació directa amb el funcionament o presa de decisions des de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

El VIA pot, i de fet està d’acord amb la supressió del cànon digital, però per al VIA hi ha molts altres temes i assumptes molt més importants a considerar en un plenari municipal sobre coses que afecten a Arenys de manera directa o indirecta.

Estem d’acord que tots som gent d’eixe món, com deia en cantautor, però per a aquest assumpte pensem que ja està el congrés dels diputats en el qual des d’allà es va aprovar aquesta llei i per això també tots plegats com a persones i també tots els partits que integren el consistori municipal, menys el VIA, tenim els nostres representants polítics en aquesta Càmara que va aprovar per tal que es pugui eliminar o retocar aquesta llei.

És per tot això, que no per el fons, però sí perquè pensem que a aquí potser no toca, el VIA s’abstindrà en aquesta votació.

A continuació va arribar el punt de precs i preguntes. Des del VIA aquest cop vam fer dos precs:

1er. Prec : “Al tram descobert de la riera, entre els carrers de Santa Clara i d’Arxiprest Rigau, hi ha una barana d’obra a una bona part del seu lateral que està en molt males condicions. Demanaríem al govern que la substitueixi per una altre per evitar algun accident. Així mateix, demanem que la brigada municipal netegi tots els laterals atès que les herbes donen un aspecte de deixat i de brut.”

El regidor de Territori ens va respondre que recollia el prec i que miraria de fer-ho immediatament.

2on. Prec : “Aquest passat dissabte dia 16 de febrer, hi va haver una avaria a la xarxa elèctrica que va afectar a tot el nostre poble i alguns altres pobles propers.

Aquesta avaria va durar més d’una hora i això va fer que molts convilatans truquessin a la Policia Local. Entre ells jo mateix.

Donat que no hi havia resposta telefònica vaig trucar al Regidor de Seguretat Ciutadana per tal que m’informés sobre el problema, cosa que així va fer.
Em va comentar que la centraleta de la Policia Local estava saturada de trucades de gent preguntant per el problema. Evidentment no tot el poble té el telèfon del senyor regidor, i pobre d’ell si això fos així, perquè tampoc viuria.

Entenem que no pot ser que una centraleta telefònica de la Policia Local quedi bloquejada i no hi hagi alternatives a l’hora de comunicar qualsevol problema, per la qual cosa demanem al govern municipal que s’ampliï la capacitat d’atenció de la centraleta o en cas de colapse de la mateixa, el sistema desviï la trucada a algun altre telèfon d’emergències, atès que durant a prop de més d’una hora, no va poder ser possible comunicar cap emergència que pogués passar en relació o sense cap relació a l’avaria elèctrica.”

El Regidor de Seguretat Ciutadana va recollir el prec i ens va donar la raó dient que mirarien de solucionar aquest problema que pot crear inseguretat.

I finalment, cap allà les deu del vespre vam marxar a sopar sabent que en aquell moment el Barça perdia per 2 a 1 a Glasgow. Finalment sembla que va remuntar.

2 comentaris

Afegeix un comentari nou

Comentaris

Marc Soler i Colomer

Una correcció, Lluís

Enviat per Marc Soler i Colomer el Ds, 23/02/2008 - 21:27

Lluís,

La votació sobre el punt que fa referència a la fixació dels terminis de les concessions del Mercat Municipal va anar de la següent manera: vots a favor de l'equip de govern i abstenció de tots els regidors de l'oposició.

Lluís Blanchar

És cert Marc. Tens

Enviat per Lluís Blanchar el Dg, 24/02/2008 - 21:36

És cert Marc. Tens raó.
Amb una crònica tant llarga se m'ha colat aquest detall sense cap intencionalitat.

Gràcies per llegir l'apunt.

Lluís Blanchar