Ple de Maig; tot anava bé fins…

Aquest ple de Maig va començar força bé.

Hi havia un total de 8 punts de l’ordre del dia, però de fet eren 4 els que es van debatre.

El primer punt va ser l’Aprovació de l’Acta del Ple Anterior, la qual va ser aprovada per unanimitat, retocant una resposta a una pregunta formulada per el PP, ja que el que va respondre l’alcalde no era exactament el que figurava a l’acta.

Val a dir que en aquest Ple no va assistir el regidor Benet Maimí (CiU) per tenir un plenari al Parlament.

El segon punt va ser la Vigència i pròrroga de Comissió d’estudi.- (servei municipal de la Ràdio).

En aquest punt vaig voler fer constar a l’acta del ple això que transcric a continuació:

Tots estem d’acord en que cal definir un model de gestió de la Ràdio i des del VIA també estem d’acord en que la Ràdio s’ha de gestionar a través d’una Entitat Jurídica.

El passat 20 de febrer es va acordar crear una comissió d’estudi per a la constitució d’aquesta entitat jurídica que gestioni el servei municipal de la ràdio municipal, fixant-se un termini màxim de 3 mesos per a poder redactar una memòria justificativa de la constitució de la mateixa.

Lamentem que en aquests tres mesos tant sols s’hagin convocat dues sessions; una primera constitutiva i una segona ara fa un parell de setmanes, i fins ara no se’ns ha donat cap explicació dels motius pels quals tot està anant tant lent i no avança.

Hem de dir que per motius diversos que potser ara no venen al cas, el VIA no ha pogut assistir a cap d’aquestes dues reunions celebrades. No obstant, estem al cas de tot el que s’ha dit i s’ha fet.

També lamentem que l’empresa Faura Cases no s’hagi posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic o per telèfon, tal i com es va acordar a la primera reunió, per a concretar una entrevista inicial, prevista celebrar des del dia de la primera reunió, el passat 26 de febrer.

També lamentem que de documentació només se’ns hagi passat una proposta d’Estatuts i esperem que aquests mai es posin en funcionament tal i com estan redactats.

Ja sabem que el punt de l’ordre del dia que portem és l’aprovació de la pròrroga d’aquesta comissió, però deixin-me comentar-los que el VIA està en total desacord amb aquests estatuts que s’han proposat i creiem que ara és un bon moment per deixar-ne constància i que els assistents a aquesta sala de plens i la gent que ens escolta per Ràdio Arenys ho sàpiga.

En primer lloc ens dona una clara sensació que el que es pretén des del l’equip de govern és la desmembració de Ràdio Arenys. I ho diem per què tal i com estan redactats aquests estatuts, es pretén crear un Ens superior que absorbeixi la Ràdio i que aquesta perdi entitat jurídica pròpia.

L’Ens que es proposa crear no és un Ens només de Ràdio, sinó que és un ens que farà moltes altres coses. Que s’arribi a fer moltes altres coses ho veiem molt bé, però el que no estem d’acord és que la Ràdio sigui una cosa més a dintre d’un conjunt, sinó que ha de ser tot el contrari. Sobretot tenint present que estem parlant de la emissora degana de les emissores locals i aquest anys celebrem el seu 30è aniversari.

Cal mirar endavant, però sense oblidar el passat. Ràdio Arenys ha de ser la capdavantera dels mitjans de comunicació locals a la nostra vila i els Estatuts han de permetre que la EPE Ràdio Arenys i no pas la EPE el què sigui, pugui fer moltes altres coses, com podria ser el butlletí municipal, fer TV i gestionar la WEB municipal, per posar-ne algun exemple.

Pensem que en els estatuts de la futura EPE Ràdio Arenys hauria de quedar escrit que aquesta podrà utilitzar tots els llenguatges de la comunicació que siguin més adequats. I amb això que estem dient no ens estem inventant res.

Des del VIA pensem que també caldria incorporar als estatuts una relació d’objectius que blindin el futur de la ràdio. La Llei de l’Audiovisual fixa uns mínims de programació de les emissores locals en 4 hores diàries i 32 hores setmanals. Els informatius s’han de fer en hores de màxima audiència. I finalment, entre d’altres coses i no menys importants, no es poden fer desconnexions amb altres emissores en més d’un 25% del seu temps de funcionament.

Dit això pensem creiem:

Primer: Que aquesta EPE Ràdio Arenys ha de ser una entitat jurídica de totes totes. I aquesta entitat jurídica no s’ha de perdre mai.

Segon: Que els seus estatuts han de permetre que es puguin crear formats comunicatius diferents, però sempre tenint com a referent en primera instància a la Ràdio.

Tercer: Que l’estructura organitzativa no ha d’estar formada per càrrecs electes; els polítics hem d’establir les regles de joc, però la ciutadania és qui ha de fer funcionar la màquina amb el suport polític. No podem traslladar el debat polític a un òrgan que executa perquè aleshores no aconseguirem el que la ciutadania ens està demanant, que no és altra cosa que llibertat, pluralitat i transparència. El debat polític ha d’estar en el plenari municipal, però no en altres llocs, com poden ser els diferents Consells que tenim creats. I aquesta no hauria de ser una excepció.

Quart: Que si volem que el consell d’Administració sigui funcional i efectiu no hauria de tenir més de 8 o 10 integrants.

Cinquè: Que no considerem necessari que l’Alcalde sigui el president d’aquesta EPE.

Sisè: Que el Director-Gerent de la EPE no pot dependre directament de l’Alcalde, sinó que ha de dependre del Consell d’Administració i aquest ha de ser nomenat pel Consell d’Administració i no directament des de l’alcaldia.

I setè: Que almenys els nomenaments, cessaments, aprovació del contracte programa o full de ruta i la dissolució de l’organisme no poden aprovar-se per majoria simple, sinó que entenem que s’haurien d’aprovar per almenys els 2/3 dels membres del Consell d’Administració.

Des de Veïns Independents d’Arenys de Mar demanem que tot això que acabo de dir es tingui seriosament en compte.

També demanem que aquests tres mesos de pròrroga serveixin per engegar la màquina i avançar. Que ens reunim més i que puguem debatre i treballar aquesta memòria i aquesta documentació que cal aprovar.

Demanem al regidor de Comunicació i al mateix Alcalde que s’arremanguin d’una vegada per totes i avancem amb l’objectiu de tenir la feina feta durant aquests tres propers mesos.

El nostre grup votarà a favor de l’aprovació d’aquest punt, però esperem que no es repeteixi la pèrdua de temps que hem tingut des del passat mes de febrer i nos ens veiem en el proper mes de setembre aprovant una nova pròrroga o creant una nova comissió perquè no hem fet els deures.

Moltes gràcies.

Aquest punt va ser aprovat amb els 11 vots del govern, el vot del PP i el del VIA. CiU es va abstenir.

El tercer punt de l’ordre del dia va ser l’Aprovació del Pla Local de Joventut 2008-2011, que va ser aprovat per unanimitat.

En aquest punt vaig intervenir comentant que Des del VIA pensem que s’ha treballat un bon pla local de joventut. La regidoria de joventut ha fet una bona feina i no podem fer altra cosa que felicitar-la.

Veiem que hi ha ganes de fer coses i aquest és l’esperit que marca aquest pla.

També s’han incorporat activitats d’estiu noves i diferents que amplien considerablement el ventall en la oferta. És un pla que permet modificacions per adaptar-se a cada moment i a noves necessitats fins al 2011 i això pensem que és bo, sempre i quan es faci bé.

No ha de ser un document que un cop aprovat es guardi en un calaix. Cal tenir-lo com a full de ruta, com a guia de treball i cal adaptar-lo quan sigui necessari.

Tal i com vam transmetre al regidor a la comissió informativa prèvia a aquest plenari municipal, entenem que un pla no és un pla si aquest no incorpora un estudi econòmic financer que determini els ingressos i els costos que tindrà desenvolupar-lo, independentment de qui ho assumeix, atès que les subvencions i ajuts supramunicipals són relativament previsibles i quantificables. Tot això per tal que ens permeti portar un control en la gestió de tot el que es va fent.

El regidor de joventut ens va comentar que això ho tenien fet però que el CCM demanava que no s’incorporés.

Independentment de tot això reitero que seria bo que la regidoria ens fes a mans als grups municipals aquest estudi econòmico-financer per tal de veure el què hi ha i per tal de poder fer-ne un seguiment.

Tal i com he comentat, hi vam votar a favor.

El quart punt de l’ordre del dia va ser l’Adhesió a l’agenda 21 de cultura. També va ser aprovada per unanimitat.

En aquest punt no hi vaig intervenir atès que la exposició que va fer la regidora de cultura era correcta i suficient des del nostre punt de vista.

És important adherir-nos a l’Agenda 21, entre d’altres coses per tal que l’ajuntament assumeixi compromisos concrets en relació amb la promoció de la diversitat cultural, l’accés als béns culturals, el finançament públic, els drets culturals individuals i col•lectius i el compromís d’articular indicadors culturals per avaluar el seu impacte local.

El cinquè punt va ser la Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 24 la qual modificaba l’import fixe per a les atraccions de la fira atès que aquest any, des del govern municipal es pretén reduir el nombre de dies.

En aquest punt, CiU i nosaltres ens vam abstenir. Jo no hi vaig intervenir però si CiU que va comentar que per una reducció proporcional al número de dies, sense comptar en que es redueix tot un cap de setmana no tenia massa sentir. Que potser hauria estat millor ponderar i no fer una simple regla de tres a l’hora de fer els càlculs. I també hauria estat bo consultar a altres entitats o AMPA’s en comptes de comentar-ho únicament al Consell de Promoció Local.

El regidor de promoció va comentar que ja tenien imputs suficients com per donar per bona la solució proposada.

Tot seguit va tocar el torn de precs i preguntes.

El PP va fer 2 precs i CIU 4. Després nosaltres teníem 16 preguntes per formular, el PP 1 i CiU 9.

Vaig començar jo formulant les meves preguntes. Aquestes eren:

1.- Molt sovint hi ha veïns que no poden passar d’una banda a l’altra de la via del tren per haver-hi sovint un o dos trens aturats de manera permanent a l’estació de RENFE. Ha fet el govern alguna gestió amb RENFE per a solucionar aquest problema?

L’alcalde ens va respondre que havien parlat amb ADIF i amb RENFE i que estaven en vies de solucionar el problema. També va comentar que hi havia pendent l’execució del pas soterrani.

2.- Quin import destinarà el govern local a l’atorgament de subvencions als clubs i entitats esportives i quins criteris aplicarà o ha aplicat per al seu repartiment?

La regidora d’esports va comentar que la partida era la que estava en els pressupostos municipals, que encara no s’havia fet el repartiment i que una vegada defineixin els criteris de repartiment ho debatrien amb l’oposició i el Consell d’Esports.

3.- Quin cost econòmic anual té el manteniment de la WEB municipal i quina és l’aportació econòmica municipal?

El regidor d’Administració va respondre que aquesta és gratuïta i el seu cost l’assumeix la Diputació. Vaig comentar-li que seria bo revisar-la periòdicament atès que fa encara no un mes, la regidoria d’Obres i Serveis encara hi constava la regidora del PP, actualment a l’oposició.

4.- Quan estima el govern que s’iniciaran les obres de rehabilitació del barri de St. Elm? Hi ha alguna data límit de començament de les mateixes? Quines gestions està fent el govern local amb aquest assumpte i de quina manera està donant suport d’assessorament als veïns sabent que demà dijous hi ha convocada una reunió amb els veïns?

El regidor de Territori ens va respondre que de fet la reunió que tenen previst ver avui dijous és amb els veïns del Pla dels Frares.
Va comentar que estan a sobre del tema i esperen poder coordinar tots els temes amb els veïns de St. Elm, que de fet seran els promotors de les actuacions, primer dels edificis i després de l’entorn del Barri. També va assenyalar que el tema econòmic és important i estan treballant per tal de donar les màximes facilitats financeres.
Per altra banda vaig comentar-li que hi ha uns plaços a complir i si n’eren conscients des del Govern. El regidor em va respondre que si.

5.- Ens podria dir el govern local en quina situació es troben les feines de modificació del projecte de canalització de Pau costa? Quan es preveu que es podran readjudicar les obres i quina estimació hi ha en el reinici de les obres? En quina situació es troba la rescissió del contracte amb l’empresa constructora? Pretenen continuar amb Iberinsa, empresa que va redactar el projecte, com a empresa directora facultativa de la obra?

L’alcalde ens va comentar que Rogasa ha presentat dues propostes de tancament de les obres per tal de rescindir el contracte i que de cara a la propera tardo podríem estar en condicions de tornar a reiniciar les obres. En quant a Iberinsa, encara no tenen clar si rescindiran, o no el contracte amb ells.

6.- A la legislatura 99-03 el Govern Tripartit del qual l’alcalde i el primer tinent d’alcalde actuals en formaven part, van acondicionar el rial i la llera del Sapí. Quan tenen previst posar fil a l’agulla per recuperar-lo de la deixadesa actual? Tenen estimat algun cost d’execució? De quina partida pressupostària trauran els diners? Han requerit als propietaris de la pineda situada entre el Rial, Jaume Partagàs i les pistes d’atletisme a netejar-la de brossa i de runa?

L’alcalde ens va dir que fa un mes es va fer una actuació al rial, entre la N-II i l’Avda. Fondo de les Creus que havia costat molts diners però que degut a les últimes pluges, provablement s’hauria malmès el rial.
Va comentar que l’ACA ha demanat un estudi i valoració de feines de tractament del rial per tal de valorar si les subvencionen.
Així mateix vaig fer-los a mans una foto de l’estat en el que es troba la pineda comentada i van dir que el zelador d’urbanisme ho aniria a veure i verificarien si s’ha fet el requeriment oportú als propietaris per tal que netegin la seva finca.

7.- Volem felicitar a la Regidoria de Cultura el fet d’haver continuat amb el Correfoc a la nostra vila. Té pensat el govern municipal celebrar un correfoc per a la Festa Major o bé per St. Roc?

La regidora ens va dir que de cara a la festa major es faria alguna cosa relacionada amb el foc però degut a la problemàtica de l’aigua no sabia si de cara a St. Zenon o St. Roc es podria fer un correfoc.

8.- Atès que ja comencen les obres al nus viari entre els dos Arenys, té el govern municipal notícies sobre la reconfiguració del nus de Vallvidrera per tal d’aconseguir també un pas a la banda de Ponent d’acord amb la Moció aprovada per unanimitat en un ple municipal anterior? S’han fet algunes gestions al respecte?

L’alcalde ens va dir que han parlat amb el Conseller Nadal i amb el senyor Follia, com a responsable de carreteres i esperen que això, d’acord amb una petició de CiU al Parlament de Catalunya es pugui tirar endavant en una segona fase propera a executar d’aquí a un any.

9.- Quin cost econòmic tindrà per a l’ajuntament els talls de la Riera per a la seva peatonalització els 7 o 8 diumenges dels mesos de juliol i agost, fora de les festes majors, que el Govern Municipal ho decideixi? Quin és el nombre de personal efectiu municipal de més que utilitzarà l’ajuntament? Reconsidera el Govern local fer el tall de riera des de la rotonda de davant del carrer Olivar fins al Calisay en comptes del tram des de Sa Clavella fins a l'Olivar, d'acord amb el que s'ha proposat des d'alguns sectors de la Comissió de Peatonalització de la Riera?

El regidor Marc Soler va començar la seva intervenció dient que la pregunta estava mal formulada, però que no ho trobava estrany, atès que normalment, en aquelles altures dels plens, acostumo a patinar.

Va dir que els mesos de juliol i d’agost tenen 9 diumenges i no 7 o 8 com preguntava.

Va dir que no entenia la pregunta i va haver de buscar al diccionari el significat de la paraula “efectiu”. Va llegir textualment el que diu el diccionari.

En aquell moment jo estava bastant desatent al que va continuar dient, ja que des del PP i CiU em comentaven a cau d’orella que si renunciava a continuar amb les preguntes, ells farien el mateix.

En acabar la seva intervenció vaig aclarir-li al regidor que els 7 o 8 diumenges de tall de riera són els que ell va dir per Ràdio Arenys que es tallarien. Vaig comentar-li que el to i la manera com va faltar el respecte a un càrrec electe en un plenari municipal era inadmissible i per tot això renunciava a continuar llegint les 7 preguntes del VIA que mancaven per formular.
Ell em va respondre que tenia la pell molt fina i en aquell mateix moment, l’alcalde el va fer callar.

Tot seguit, el PP i CiU van comunicar que lamentaven el que havia passat i també s’abstenien de formular les seves preguntes. I en finalitzar el Ple, el Defensor del Ciutadà, present a la Sala de Plens també va demanar una mica de respecte i de serietat. També vull agrair la seva encertada intervenció.

Penso que no estaria de més que qui tingui interés demani a la Ràdio el tall de veu i que ho escolti ell mateix.. Més que res perquè es vegi realment el què i com va passar tot.

I aquí es va acabar un ple que hauria pogut estar un ple tranquil, un ple que donava moltes respostes, tant als grups municipals de l’oposició com també a la ciutadania sobre temes importants i mantenint com a portada els temes tractats fins llavors.

Malauradament la notícia i el titular d’aquest ple serà un altre a causa d’un error comès per un regidor de l’equip de govern.

Suposo que ahir no tenia un bon dia i la conseqüència va ser aquesta, ja que no ho acabo d’entendre.

Les preguntes pendents malauradament les haurem de formular en una altra ocasió.

3 comentaris

Afegeix un comentari nou

Comentaris

Enciclopedia

efectiu Nombre d'individus

Enviat per Enciclopedia el Dij, 22/05/2008 - 17:47

efectiu

Nombre d'individus que formen un exèrcit, cos o unitat orgànica.

Font: Enciclipèdia Catalana

Sempre és interessant anar actualitzant els diccionaris per tal de no fer el ridícul amb actituds estúpides (en la seva segona definició) que acaben posant en evidència al protagonista per la seva manca de senderi. (senderi:m col·loq Judici, seny, discerniment.).

Font Documental: www.enciclopedia.cat. Sempre apunt per ser consultada.

Elector.

Lluís Blanchar

Agraït per l'aclariment. Ja

Enviat per Lluís Blanchar el Dij, 22/05/2008 - 18:06

Agraït per l'aclariment. Ja em semblava que aquella definició que se'ns va donar no era del tot completa.

Així doncs, potser no ho vaig escriure tan equivocadament...

Lluís Blanchar

BernatArenys

Aclariment als aclariments

Enviat per BernatArenys el Dv, 23/05/2008 - 12:58

Mireu una cosa, jo també soc d'Arenys i se el que es cou, als plens, a la radio i a tot Arenys. Agrada fer soroll per que sapiguen que existim, si no en 4 anys sense notorietat
ens podem quedar sense partit polític.
Teniu rao, cuan es diu efectius, el diccionari es molt clar, pero no intentem enganyar a la gent, cuant es diu personal efectiu, aquest "efectiu" es converteix en adjectiu. El cual vol dir que també hi ha personal que no es efectiu. Aixi com cuant es diu numeros, significa més o menys el mateix, pero si diguem personal numeros, vol dir que també
hi ha personal lletres. Penso que tot son ganes de liarla i fer soroll.
No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, así como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo.
Per una altre banda els plens ni tenen que ser basses d'oli, ni sempre ho han sigut.

Gracies per les hores que dediqueu per el bé d'Arenys.
Bernat.
Envio copia al Sr. Olive i al Sr. Viñas.