Un plenari municipal amb una millora de to

Aquest ha estat un plenari municipal el qual ha marcat un abans i un després en referència al plenari municipal del mes passat.

De atacs i males formes hem passat al diàleg i a la cordialitat.

Ahir es varen portar 7 punts per a la seva aprovació tret de l’acta del ple anterior.

Es va aprovar com cada any la Comanda de gestió de serveis a les platges per part de la Creu Roja. Només remarcar que aquesta s’ha aprovat pocs dies després d’haver-se posat en marxa, cosa que potser hauria estat més adient fer-ho en el ple del mes passat. El punt va ser aprovat per unanimitat.

Val a dir que no van assistir dos regidors de CiU, tot i que a partir del sisè punt es va incorporar un d’ells, com acostuma a ser habitual.

El següent punt de l’ordre del dia va serl’aprovació de la Ordenança reguladora dels usos de les platges. Una ordenança que no entrarà en vigor fins a l’any vinent atès que requereix d’una tramitació però que és un punt de partida. Tot i així hi ha alguna incoherència entre el límit de soroll o de decibels que pot fer un usuari de les platges, crec que 65 dB i el que poden fer els xiringuitos; 45 dB, d’acord amb el que es va aprovar en un plenari anterior.
Tot i així, es va aprovar només amb l’abstenció de CiU al•legant que hi havia imperfeccions en el redactat que podrien haver-se tingut en consideració abans de portar-se al ple.

El quarts i el cinquè punt van ser els nomenaments dels vocals dels Consells Sectorials d’Esports i de la Residència Geriàtrica.
Aquests punts van ser aprovats amb les abstencions de CiU i PP al•legant que no estan d’acord amb les persones que els formen sinó els consells en sí, atès que són òrgans consultius i no pas decisoris, com ho eren els Patronats.
Des del VIA entenem que aquest tema ja està fet i ara el que hem de fer és tirar endavant amb el que tenim. I no per això oposar-nos-hi.

El sisè punt era el suplement d’una modificació de crèdit, la 5/2008.
En aquest punt vaig comentar literalment el següent:

La modificació de crèdit que es porta avui per a la seva aprovació puja fins a gairebé 1.175.000 €. És un import molt important del qual des del VIA pensem que caldria analitzar molt millor la causa de les desviacions existents o de les noves necessitats que s’han detectat.

Des del punt de vista del VIA veiem que del llistat de partides no es concreta suficientment el detall d’algunes d’aquestes partides, cosa que fa molt difícil poder donar una posició favorable, atès que pensem que ens manca informació concreta.

Les partides referides són molt heterogènies. Com que per exemple hi ha 24.000 € per a Equips Informàtics i 16.250 € per Programari Informàtic per a la creació d’una Aula Informàtica per a Entitats.

Ens agradaria saber si utilitzant un servei de lloguer o leasing de materials informàtics això ens suposaria un estalvi econòmic o una millora en la política d’inversions municipals, ja que aquest import no s’imputaria al capítol d’inversions, sinó en una quantitat periòdica i diferent al capítol de despeses i podríem utilitzar aquests diners per a algunes altres coses importants que sí requereixen d’inversió. Per altra banda ens agradaria conèixer el desglossat, tant d’això com dels 16.250 € de programari informàtic per veure exactament què és el que es pretén comprar.

Sabent que hi ha programaris que són gratuïts desconeixem si amb el que es pretén fer en aquesta aula en podríem aprofitar algun i que la xifra d’aquests 16.250 € es reduís.

D’altra banda per finançar la instal•lació d’un sistema de detecció i avís d’incendis a la residència geriàtrica per un import 30.000 € no sabem si és això és el que necessita el Geriàtric o si el que necessita el Geriàtric és una millora integral. També hem de començar a decidir si l’Ajuntament es pot permetre tenir un Geriàtric o potser seria bo conveniar amb les administracions supramunicipals i tots els Geriàtrics d’Arenys un pla d’actuació que cobreixi allò que possiblement ara cobrim a tranques i a barranques i possiblement amb una qualitat de la infraestructura que és molt millorable. D’això ens remetem de nou al Pla d’Equipaments Municipals del qual des del VIA no tenim pràcticament cap notícia.

Hi ha previstos 25.000 € per a Mobiliari a les platges. Des del VIA desconeixem de quin mobiliari parlem. Aquí també agrairíem més concreció perquè no hi ha una política definida en relació a les platges tot i que en el Pla d’Actuació Municipal del Govern hi ha prevista la elaboració d’un Pla Integral de Gestió de les Platges durant aquest mateix any. De fet sobre això els fèiem una pregunta en el ple passat que finalment no varem formular. Ara és una oportunitat perquè ens ho expliquin. Hi ha temes de neteja a les platges que evidentment no és inversió, però sí que ho són temes d’equipaments diversos entre els quals hi ha la millora de l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda per posar-ne un exemple.

Hi ha 95.500 € per a mobiliari de diferents oficines. No podem dir si ho trobem car. Perquè tampoc sabem de què estem parlant.

Donada la situació econòmica actual, la capacitat d’inversió de l’ajutament i les necessitats de la vila no sabem si ara per ara és necessari un rocòdrom.

També considerem que la Mostra Literària en aquest cas ha quedat curta de diners i tan sols es subvencioni amb 600 euros. Pensem que aquest no hauria de ser el concepte cultural arenyenc i s’hauria de dotar de més import.

l'Ateneu Arenyenc ha fet una despesa de 38.000 euros per uns lavabos públics i tan sols rebrà 3.000 €. Potser una ajut molt petit.

Francament de tot aquest maremàgnum de xifres i desitjos tan sols trobem claredat amb la subvenció per l’ampliació del Teatre, algunes instal•lacions al camp de futbol o el clavegueram a Platja Cassà.

Un altre tema que no sabem és si el govern contempla en aquestes prioritats la situació econòmica actual que poden presentar les arques municipals en quant a ingressos previstos en els pressupostos 2008, sobretot per la disminució de les llicències d’obres i els ingressos reals que hi poden haver, ja que si no s’adapten els ingressos a la realitat i adaptem les despeses a la mateixa realitat, potser arribarem a final d’any amb el pressupost desequilibrat.

Esperem que això no repercuteixi en un increment d’impostos al ciutadans per aconseguir aquest equilibri pressupostari.

Cada govern decideix i executa allò que prioritza i l’oposició decideix si aquelles també poden ser les seves prioritats. Si prèviament no es parla ni es tracta de quins són els punts més prioritaris és impossible poder-ho consensuar amb nosaltres.

Vostès tenen majoria i no necessiten de l’oposició per a aprovar aquest punt i per això suposo que tampoc tenen ganes de perdre el temps en reunions per a debatre-ho. Independentment de si aquest punt s’aprova per 9 vots a favor o bé per 17, el punt s’aprovarà. Des del VIA pensem que és important veure i que la ciutadania vegi per quin nombre de vots s’aproven les coses. Això demostra el grau de comunicació i diàleg entre govern i oposició.

En altres ocasions el VIA s’ha abstingut en temes com aquest, però vista la poca definició i detall d’algunes partides ens és del tot impossible fer-ho per la qual cosa votarem en contra de la proposta.

Aquest punt va ser aprovat amb els vots del Govern i els vots en contra de tota l’oposició.

El setè punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació del conveni urbanístic i la modificació del PGOU ne l’àmbit de la UASU número 20.
En aquest punt vaig comentar el següent:

En moltes ocasions, conflictes entre privats no són competència de l’ajuntament, i en moltes ocasions, quan algú pregunta a un polític de qualsevol govern sobre alguna situació que afecta a privats aquest acostuma a respondre que l’ajuntament no hi pot fer res i que han de ser els privats els qui s’ho han de resoldre.

Avui portem per a la seva aprovació l’excepció que confirma la regla. I no és res més que la resolució d’un conflicte entre privats amb benefici per a l’interès general. Tant de bo l’ajuntament pugui mediar en moltes ocasions més, i perquè no, aconseguir sempre que pugui coses d’interès públic i general com s’ha fet ara.

Dues propietats, en aquest cas una Comunitat de Propietaris i uns propietaris d’un solar que pretenen construir un edifici d’habitatges.

L’ajuntament ha intervingut i ha mediat permetent dintre de la legalitat urbanística i a través de l’aplicació d’una figura urbanística per tal de permetre ajustar límits en la construcció i compensar la capacitat constructiva elevant a una planta més sense afectar la visual amb la riera i sense afectar en gran mesura edifici existent, solucionant un problema que hauria pogut arribar als jutjats entre particulars i de resolució a llarg plaç.

I a més ha aconseguit la futura titularitat d’un local d’uns 60 m2 per a ús municipal des de la plaça Mare Paula Montalt, així com la construcció d’una rampa que servirà com a entrada o sortida del futur aparcament soterrani en aquesta mateixa plaça.

Des d’aquí no podem fer altre cosa que aplaudir la gestió feta pels serveis tècnics municipals i la voluntat de diàleg que en aquest cas sí hi ha hagut entre el regidor i el nostre grup municipal que esperem que tingui continuïtat.

El punt va ser aprovat per unanimitat.

el vuitè punt va ser l’aprovació del conveni urbanístic i text refós de la modificació del PGOU en l’àmbit del sector I, subsector NP-9

En aquest punt vaig comentar el següent:

La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat ha demanat una sèrie de modificacions i adaptacions de la configuració urbanística que es va acordar des del nostre ajuntament en aquest sector i per tal de poder-ho aprovar definitivament així cal fer-ho.

Entenem que és positiu el fet d’haver-se mantingut el sostre edificatori previst en el Pla del 84, s’hagi reduït en 500 m2 la capacitat edificatòria i s’hagi justificat la densitat o nombre d’habitatges i la delimitació de l’equipament d’aquest sector.

Així mateix també entenem que s’hagi creat una clau específica per l’Habitatge Protegit i el Concertat i s’hagin ajustat les altures reguladores per tal de disminuir l’impacte paisatgístic.

Per tot això no hi ha res més a dir al respecte i el nostre grup votarà a favor de la proposta.

El punt també va ser aprovat per unanimitat.

I finalment un altre punt va ser la comunicació del Decret d’Alcaldia sobre el Padró municipal d’Habitants.

Tot seguit, tot i ser un ple extraordinari, atès que en aquest mes no hi havia hagut plenari ordinari i d’acord amb un pacte entre tots els partits, els grups de l’oposició vàrem tenir un torn de precs i preguntes.

Des del VIA vàrem formular-ne les següents:

1.- Quan té previst el Govern Municipal implantar el sistema de recollida de brossa selectiva a Arenys de Mar i quan té previst iniciar la campanya de conscienciació a la ciutadania i a les escoles de la vila?

El govern ens va respondre que de cara al Gener de 2009 s’iniciaria el sistema i la campanya de conscienciació a la ciutadania i a les escoles de la vila de cara al proper mes d’Octubre.

Des del VIA pensem que serà una campanya curta i potser caldria dedicar-hi més temps per tal de canviar el xip a tothom i per tal que aquesta implantació sigui un èxit. Ja es veurà.

2.- Ens podria dir el Govern Local en quina situació es troben les converses i negociacions per a l'adquisició de l'antic convent de les Clarisses?

L’alcalde ens va respondre que s’està redactant un esborrany del conveni i que encara no hi ha res tancat. Nosaltres ens vàrem oferir a participar en les converses que fins ara no hem pogut entrar.

3.- Té previst el Govern Municipal instal•lar baranes de protecció a tot el tram de Platja Cassà, a on s'han posat plantes? Tal i com es va comentar a la reunió informativa amb els veïns, posaran alguna limitació per a l'estacionament de vehicles a sobre de la vorera?

El govern ens va respondre que posarien una protecció metàl•lica folrada de fusta. Així mateix va comentar que els vehicles no hi poden aparcar cosa que va fer que els demanèssim una major vigilància per part de la policia local, atès que ara per ara hi ha forces vehicles que estacionen de manera puntual, encara que sigui per pocs minuts.

4.- D’acord amb el Pla d’Actuació Municipal el govern tenia previst donar un impuls al Consell d’Urbanisme i Medi Ambient durant el primer semestre d’aquest any 2008. En quin estat es troba aquesta actuació?

El regidor ens va reconèixer que aquest és un tema pendent que porta demora i que miraran d’activar-ho conjuntament amb la gestió del sòl públic i l’habitatge social.

5.- Últimament molts veïns de diferents zones de la població pateixen petits talls del subministrament elèctric que poden durar pocs segons. N’era coneixedor el govern municipal d’aquests problemes? Han parlat amb la companyia elèctrica per esbrinar quin és el motiu i quan podria quedar resolt?

Se’ns va reconèixer el problema i és un tema que ve per la manca de la construcció d’una subestació elèctrica que ha de garantir aquestes mancances de potència elèctrica i que també donarà subministrament garantit a les futures zones en construcció de Valldegata Ponent (ús industrial) i del Bareu Paraiso (ús residencial).
6.- Torna la calor i s’agreuja un any més la qualitat de la recepció de la televisió analògica a gairebé tota la vila. S’està fent alguna cosa des del Govern Municipal per donar una solució definitiva fins que es faci l’apagada analògica per a passar a sistema digital terrestre?

Se’ns va reconèixer el problema i se’ns va dir que hi ha antenes que estan mal orientades. Que pel poc temps que queda fins a l’apagada analògica i l’entrada de la televisió digital terrestre no valia la pena fer res i que des de l’ajuntament es farà una campanya informativa de cara als veïns i convilatans per tal que puguin millorar o solucionar alguns problemes.

Haurem d’esperar...

7.- Té previst el govern municipal traslladar el despatx del Grup Municipal del VIA al despatx actual de l'antic Patronat Espriu o a algun altre lloc més adequat, o bé desmuntar tots els arxius que hi tenim al despatx actual? En cas afirmatiu, quan ho tenen pensat fer?

Se’ns va informar que a finals de junt està previst traslladar el despatx de l’antic patronat Espriu a l’Edifici Sert i per tant, aquell despatx quedarà lliure.
Atès que el Grup Municipal de CiU també l’ha sol•licitat suposo que ens traslladarem, PER FI!, a l’actual despatx de CiU o bé al del PP, si aquests també volen traslladar-se. Com som el grup minoritari tampoc podem escollir.

De les preguntes que van formular els altres dos grups de l’oposició em quedo amb la pregunta formulada pel regidor Benet Maimí sobre el per què aquest any no hi ha oficina d’informació turística.

Aquí el regidor va quedar una mica en evidència i no va poder justificar allò injustificable. I el fet real és que aquest any no hi ha ningú que pugui informar als turistes i visitants de la vila que vulguin fer alguna consulta.

Potser encara hi som a temps de fer alguna cosa i sinó haurem d’esperar a veure si s’aplica l’any vinent.

I amb això va finalitzar un ple tranquil i amb un bon to en totes les intervencions, just quan quedava un quart d’hora pel partit de futbol de l’Eurocopa entre Alemanya i Turquia, que per cert, va ser un gran partit.

C’est tout.

2 comentaris

Afegeix un comentari nou

Comentaris

Isabel Roig

Hola Lluís! Si em permets

Enviat per Isabel Roig el Dv, 27/06/2008 - 19:18

Hola Lluís!

Si em permets una petita consideració (estic convençuda que no et sabrà greu): és respecte al comentari que fas de la Mostra Literària, quan a la partida de 600 euros que s'ha assignat dins el suplement de la modificació de crèdit, 5/2008 al ple d'aquest dimecres.

Comentar-te que no és per la mostra literària d'Arenys, aquesta ja esta prevista i dotada i a més a més gastada (abril 2008) a càrrec del pressupost general 2008. Els 600 euros són l'aportació que ens pertoca a Arenys per població a la Mostra Literària del Maresme. És una quantitat que no es va pressupostar al seu moment, ja que encara no s'havia previst la quota de participació per municipi.

En tot cas, vaig pensar que t'ho comentaria en acabar el ple, i la veritat és que em vaig posar a xerrar amb no sé qui, i ja no et vaig veure a la sortida.

Cordialment, com sempre

Isabel Roig

Lluís Blanchar

Ans al contrari

Enviat per Lluís Blanchar el Ds, 28/06/2008 - 11:29

Ans al contrari Isabel!

Moltes gràcies per l'aclariment i per llegir el meu blog.

Seria bo que aquests matisos es puguessin concretar a les Comissions Informatives anteriors als plenaris, més que res per tenir-ho clar i no crear confusions a tercers.

No entenc que l'alcalde (i regidor d'Hisenda) no em fes cap comentari al respecte durant el seu torn de rèplica, però bé, debia tenir molts altres temes al cap per respondre.

Gràcies de nou i bona cremada de la bota, si l'Eurocopa ens ho permet.

Lluís Blanchar