Últim Ple de Juliol abans de les vacances

Aquest ple de juliol va ser extraordinari atès que hi havia coincidència amb la Festa Major de Sant Zenon.

Va ser un ple que va tenir dues absències per part del grup municipal del CiU.

El primer punt va ser l’Aprovació de l’Acta del Ple anterior. Aquesta va ser aprovada per unanimitat.

El segon punt va ser la Modificació de l’Ordenança Fiscal número 30 corresponent a una modificació en el preu del cost de menjador a l’Escola Bressol, amb un increment del 8%. També va ser aprovat per unanimitat.

El tercer punt de l’ordre del dia va ser el Nomenament dels membres del Senat Municipal. En aquest punt el VIA es va abstenir.

Vaig comentar que “el passat mes de desembre es va aprovar la Creació d’aquest òrgan consultiu Senat Municipal. Des del VIA, tot i no participar en aquell ple i per tant no hi vàrem votar, pensem que un òrgan consultiu com aquest Senat Municipal, format per antics alcaldes i regidors de l’ajuntament no té suficient potencial com per donar-li una major implicació i un millor assessorament a l’ajuntament. El que sí considerem interessant és un altre òrgan consultiu que es vol crear, com és el Consell de Vila, consell format per personalitats de diferent àmbit local, ja siguin polítics, expolítics o convilatans de peu. Aquest òrgan consultiu sí que tindria inicialment un vot favorable del VIA atès que promou la participació sense limitar l’accés.

Tot i que tal i com he dit no vàrem participar en el plenari en el qual es va aprovar el Senat Municipal, el VIA va criticar públicament que el Senat Municipal només pot ser consultat des d’alcaldia, des de l’equip de govern o bé des del Ple Municipal, per la qual cosa l’oposició no pot fer cap consulta pel seu compte, cosa que considerem que és un error. Per tant, el nostre vot hauria estat en contra a l’aprovació de la proposta.

De totes formes des del VIA desitgem que aquest òrgan consultiu sigui productiu i eficaç i no es quedi en una aprovació més, una medalleta anotada i acabi guardada en un calaix”. El PP també es va abstenir i CiU hi va votar a favor.

El quart punt va ser la Resolució del recurs de reposició interposat per SOREA.

En aquest punt no hi vàrem intervenir, votant a favor, atès que s’havia aconseguit un consens amb SOREA de cara a concretar l’import del cànon que ha de pagar l’Ajuntament, així com també, que SOREA continua assumir el sou d’una treballadora municipal, d’acord amb un antic pacte.

CiU es va abstenir i el PP hi va votar a favor.

El cinquè punt va ser la Modificació del Contracte formalitzat amb COMSA per a la realització de les feixes del Xifré, just per sobre de l’aparcament que actualment ja està en explotació.

D’aquest tema vaig comentar que “D’aquest tema ja n’hem parlat força durant alguns plens anteriors.

Des del VIA pensem que el que avui es porta a aprovació no hauria estat necessari si des del principi s’hagués negociat sensiblement millor el contracte principal amb COMSA i ara les nostres arques municipals patirien una mica menys del que estan patint.

És per tot això que el nostre grup municipal s’abstindrà a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia”.

CiU va votar en contra i el PP també es va abstenir.

El sisè punt va ser la Ratificació de la resolució d’alcaldia sobre l’aparcament a la zona blava.

En aquest punt també ens vàrem abstenir al•legant que “Qualsevol gestió de govern municipal, exigeix imaginació i aplicació d’idees per tal de millorar els serveis ciutadans i ara encara més, atenent-nos a la situació econòmica actual.

En aquest cas el govern ha decidit alliberar espais de zona blava a la riera per traslladar-los a la zona del CAP i dels Jutjats.

En algunes ocasions fer pegats pot solucionar provisionalment un problema, però no de manera definitiva. Amb això però no estem dient que el que s’ha fet a la Riera hagi estat un error. El govern municipal està redactant estudis i plans de moltes coses però trobem a faltar un Pla General de Circulació de la Vila actualitzat, el qual ens indiqui les possibilitats de canvis de circulació i d’espais a la via pública i les repercusions que poden tenir.

Així mateix, aprofitem per comentar que el fet de donar només 30’ de temps a la gent que va al CAP ho considerem insuficient. Entenem que s’hauria d’incrementar fins a una hora tot i sabent que en alguna població veïna donen menys temps. Potser allà, el servei d’atenció primària és més ràpid.

Per altra banda demanaríem al govern municipal que valori si totes les places d’aparcament per al personal dels jutjats i del CAP són necessàries i indispensables i si per contra es podria alliberar alguna plaça més.”

El setè punt de l’ordre del dia va ser la Ratificació de la resolució de l’alcaldia sobre la incorporació a la Xarxa de municipis Indians.

Des del VIA vàrem manifestar que “Des del nostre grup municipal veiem força bé que la nostra vila s’incorpori a la xarxa de municipis indians.

Però només ho veiem bé si una vegada incorporat hi participi amb l’objectiu de promocionar la vila a tots els nivells possibles.

La quota que haurà de pagar l’ajuntament ha de ser compensada en escreix amb els ingressos que ens puguin arribar des de fora a partir de la promoció, difusió i accions que des del nostre ajuntament es faci.

Per tot això votarem a favor de la proposta però recordant-los que estar per esta, més val no estar-hi.

El punt va ser aprovat per unanimitat.

A continuació va iniciar-se el torn de Precs i Preguntes. Des del VIA vàrem formular tres precs i una pregunta.

1.- En el ple del passat mes de març el nostre grup municipal els va preguntar sobre les garanties de reposició i manteniment dels vials de la urbanització Vilaplana pels quals passen els camions de la obra del Bareu Paraiso. Ara alguns un veïns ens han fet notar que el mateix passa per l’Avinguda Catalunya, al rial de les Canalies. Així mateix ens fa constar que molts camions passen a velocitats desmesurades. Els demanem que tinguin aquests temes en consideració, s’assegurin que el promotor de la obra ha presentat els avals amb una quantia suficient com per poder garantir les reparacions o reposicions en els vials durant i al final de la obra i que la regidoria de seguretat local prengui mesures per controlar possibles excessos de velocitat per aquella zona..

El govern ens va respondre que havien parlat amb els veïns de la zona, cosa que vol dir que ja n’estaven assabentats i que feien controls periòdics sobre aquest tema. Tant de bo sigui realment així i entre d’altres coses no es posi en perill a les persones que van per l’Avinguda Catalunya quan passen aquests camions presumptament a unes velocitats excessives.

2.- A les nostres platges hi ha passarel•les de fusta per facilitar l’accés als usuaris de la zona dura d’aparcament a la zona de bany. Força quantitat d’aquestes passarel•les presenten un estat lamentable; estan trencades i fins i tot tenen claus que sobresurten. Per tal d’evitar que algú no prengui mal demanem al govern municipal que prengui les mesures pertinents per arreglar o substituir aquestes fustes trencades amb la màxima celeritat possible.

El regidor de Territori va afirmar que des de dijous passat ja estan totes canviades, cosa que jo vaig posar en dubte, atès que personalment vaig veure durant el Cap de Setmana alguna d’aquestes passarel•les antigues i en mal estat.

Demanem al govern municipal que millori les condicions de neteja i d’accessibilitat del pas soterrani entre la zona de Villa Marcelina, del rial de les Canalies fins al Port. Entenem que una part d’aquest accés és competència de Ports de la Generalitat i en aquest cas també els demanem que emplaci a Ports que hi actuï, atès que molt sovint, aquest pas presenta un estat lamentable.

El govern ens va reconèixer que aquest és un punt complicat. Va afegir que també hi actuen altres ens, com són l’ACA i RENFE, però va reconèixer que qui fa el manteniment és l’Ajuntament.

Per tant, tant de bo aquest pas millori en qualitat sanitària i de salubritat.

La nostra única pregunta va ser la següent:

1.- En quina situació es troba l’inici de les obres d’urbanització de l’Avinguda Catalunya i en quina situació es troba la redacció de l’acord que l’anterior govern municipal va pactar amb els promotors de la zona per tal que aquests assumissin una bona part dels costos d’execució de les mateixes?

El regidor va respondre que el projecte ha de revisar-se atès que l’ACA va demanar una sèrie de canvis, que l’Ajuntament té avals d’alguns dels promotors, però no tots, i que cal calcular les aportacions dels veïns com a contribucions especials.

Vaig demanar-li que accelerés el tema ja que portem massa temps en aquesta situació i perquè la urbanització d’aquesta Avinguda que ha d’acabar essent l’inici de la futura Ronda de Llevant de la vila és una prioritat del VIA i entenem que de tota la vila.

El govern va dir que així seria.

Tant de bo ho tinguem fet durant aquesta legislatura.

Bon Sant Roc a tothom.

(La fotografia ha estat treta de la WEB de Ràdio Arenys)

Afegeix un comentari nou