Un Ple Municipal de gairebé quatre hores

Aquest ha estat possiblement el ple municipal més llarg que he assistit en els cinc anys que porto de regidor.

Tot i que en realitat varen ser dos plens, atès que es va haver d’incorporar la renúncia de regidor de l’Oriol Ferran i no es podia incorporar al ple ja convocat des del divendres anterior.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat i tots els partits vàrem desitjar el millor per l’Oriol.

El primer punt de l’ordre del dia va ser l’Aprovació de l’acta del ple anterior la qual va ser aprovada per unanimitat.

El segon punt va ser l’aprovació provisional del conveni urbanístic de col•laboració en l’àmbit de la UASU 24 “Stella Maris” promogut per l’empresa Resi-Maris SL i de modificació puntual del PGOU d’Arenys de Mar.

En aquest punt ja vaig comentar que en el passat mes d’Abril el VIA va votar a favor d’aquesta modificació puntual, així com també el conveni urbanístic.

“En el passat mes d’Abril el VIA va votar a favor d’aquesta modificació puntual, així com també el conveni urbanístic.

Atès que no s’han presentat al•legacions que puguin fer reconsiderar la proposta i només s’han incorporat al document un full i un plànol d’aclariment, a petició de la comissió d’urbanisme de la Generalitat ment, el VIA votarà a favor de la proposta.

El punt va ser aprovat per unanimitat.

El tercer punt de l’ordre del dia va ser aprovar definitivament la inclusió de la finca ubicada a la Riera Bisbe Pol 80, en el catàleg del PEPPA de 1990.

Aquest punt va ser aprovat amb l’abstenció de CiU.

Nosaltres vàrem voatar a favor atès que es fa una protecció del mercat municipal per la finca que està més cap a mar en relació a la que ja es va afectar, per sobre, amb l’objectiu de crear una simetria de façana a ambdós costats i d’aquesta manera donar oxigen a la façana i als seus pinacles.

El quart punt de l’ordre del dia va ser la resolució de contracte formalitzat amb ROGASA per l’execució de l’obra de canalització del Rial del Bareu.

En aquest punt, tot i que vàrem votar a favor vam ser molt crítics amb el procés engegat a la passada legislatura i continuat en aquesta. Transcric literalment el que vaig llegir, ja que vaig demanar que quedés literalment escrit a l’acta de la sessió.

“Avui, recollint informació sobre aquest projecte de canalització del rial, a Pau Costa, llegia a la emeroteca de ràdio Arenys algunes notícies publicades:

El 17/01/2007: “Iberinsa portarà la direcció d’obres del Bareu-Pau Costa. El regidor d’urbanisme Agustí Massuet ha afirmat que d’aquí a pocs dies les obres ja podran començar, entre finals de gener i principis de febrer.

El ple del mes de novembre de 2006 va aprovar adjudicar les obres a l’empresa Rogasa SA i aquesta es compromet a executar la obra en cinc mesos, dos menys del que s’establia en el plec de clàusules del concurs d’adjudicació de les obres. L’Ajuntament constituirà una comissió municipal de seguiment de les obres. Per tant, a l’estiu podríem tenir l’obra ja enllestida.”

El 28/04/2007: “Els veïns de Pau Costa van ser convocats el 27 d’abril a una reunió informativa amb tècnics de Rogasa per parlar de les obres.

Les obres està previst que durin prop de 7 mesos (però no eren 5?), però sempre es poden allargar una mica més. Els tècnics van explicar que l’inici d’obres s’havia endarrerit perquè ha calgut fer un inventari de tots els serveis que hi ha i que cal assegurar per evitar sorpreses.”

El 15/10/2007: Des del VIA i a través meu, com a portaveu ja vàrem denunciar que les obres s’estaven planificant malament amb l’objectiu d’abaratir els costos per part de l’empresa Rogasa.

També vàrem afirmar que les obres no durarien menys de 8 mesos.

No ens vàrem creure a l’alcalde quan va dir que en 8 mesos començaria la obra; és a dir, cap aquest passat estiu, ja sigui el juny o bé ara, al setembre.

També vàrem dir que aquestes obres costarien a l’ajuntament més diners dels previstos, i s’està complint.

El 26/10/2007 : Les obres del Bareu començaran la setmana que ve.

El 22/11/2007: “Demà s’explicarà als veïns l’aturada d’obres del Bareu.
Segons el propi alcalde s’han de modificar dos punts del projecte inicial. Per una banda la desembocadura del rial és molt estreta i per l’altra el clavegueram de la zona del Passeig Xifré està a un nivell diferent.

Ramon Vinyes preveu que la modificació del projecte pugui tardar més o menys un mes.”

Doncs ja en portem 10 i el més calent és a l’aigüera.

El 21/04/2008: “Les obres del Bareu podrien tornar a engegar-se a finals d’any.
Aquest és el calendari que l’ajuntament va transmetre als representants dels veïns del nucli antic, I així ho va explicar l’AVANA a l’assemblea de divendres als associats i veïns.”

Penso que tots plegats hem de reflexionar seriosament i penso que hem de deixar de donar dades i informacions si aquestes no són segures. En el cas contrari, la ciutadania acabarà perdent la confiança encara més en els seus governants locals.

Dons si encara no hi ha contractada una empresa per redactar el nou projecte, aquest projecte no està tramitat ni aprovat i el concurs no està licitat ni adjudicat, això va per llarg, o potser per molt llarg.

I el problema no és el que el govern intenta transmetre. El problema no és una mala realització del projecte.

Si aquest hagués estat el problema a qui se li hauria de resoldre el contracte és a IBERINSA, empresa que el va fer i posteriorment també se li va encarregar portar la direcció de la obra.

Aquest projecte està redactat des de principis de la passada legislatura; és a dir; l’any 2004 i el govern anterior, mentre jo era el responsable d’urbanisme, va presentar esmenes i millores al projecte, les quals van ser acceptades en una bona part.

Si el motiu real per el qual es van aturar les obres a Pau Costa va ser el tram final i la xarxa del clavegueram del Passeig Xifré, busquin una altra excusa. Als serveis tècnics municipals i ha un CD amb una grabació i amb la ubicació exacta d’aquest col•lector, des de finals del 2004. Els prego que la demanin a l’enginyer tècnic municipal. I si consideren que la desembocadura del rial és massa petita, de què serveixen els informes de l’ACA validant el projecte en tota la seva integritat?

Per altra banda, a una obra que pot tenir gairebé un km de traçat, per un punt concret de 10 o 20 metres no s’aturen unes obres. Les obres en comencen i si hi ha alguna cosa concreta a retocar, hi ha temps suficient per modificar en aquell punt el projecte i rectificar-ho.

Des del VIA pensem que el problema és que Rogasa es va enganxar els dits fent una oferta temerària o bé sense realment mirar-se el projecte, tot i reconèixer a l’acta de comprovació i replanteix, signada en data a 18 d’abril del 2007 per tots els representants i responsables de l’obra i municipals, que les obres s’adaptaven plenament al projecte que ha servit per a la seva contractació, que ROGASA ha realitzat les comprovacions geomètriques necessàries per a l’elaboració dels plànols d’execució i ha verificat que es troben dins els marges admissibles definits en projectes i que no han detectat més afeccions de serveis que les previstes en el projecte, les quals no impedeixen l’inici i el normal desenvolupament de les obres.

Tot i això, ROGASA va intentar incrementar el pressupost proposant millores o imprevistos per tal d’incrementar-lo fins a un 20% i IBERINSA hi estava d’acord. Així doncs, encara no sabem què es pensa fer amb IBERINSA.

Nosaltres ho tenim molt clar, i no pas per a la realització del projecte...

El problema és que pel preu d’oferta, Rogasa no treia beneficis de l’obra.
I per tot això portem dos anys aturats, sense avançar res de res i gastant diners innecessàriament.

I no s’hi val ara dir que la obra estava dissenyada de tal forma que podria afectar als fonaments de les cases veïnes, perquè tot això està estudiat i validat per molts tècnics i també per la Generalitat.

Des del VIA votarem a favor de la proposta perquè entenem que Rogasa ha demostrat ineptitud, sobretot en calcular un pressupost. Ara seran més de 91.000 € dels quals el 75% l’ha de pagar l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’alcalde ens ha dit de paraula que l’ACA farà efectiu aquest import, però no tenim cap paper signa. I com tots sabem, a vegades, les paraules se les endú el vent.

Però des del VIA demanem al govern que compti més amb nosaltres, que ens informi molt més i més sovint sobre tot això, i que no facin declaracions que al final no es podran complir, perquè la gent ja no entén res de res.”

L’alcalde ens va reconèixer que és cert que han sortit notícies de plaços que no s’han clomplert, però que ells han de fer cas al que els diuen els tècnics.

Jo això ho poso en dubte.

I per altra banda va insistir en el tema que el tram final estava mal dissenyat i per això es va decidir atura les obres. Aquí ja li vaig respondre que teníem punts de vista diferents i que no l’intentaria fer canviar d’opinió.

CiU i PP van votar en contra, considerant el punt des de un altre punt de vista que el VIA, ja que rebutjaven l’import de rescissió de contracte. És a dir, des del meu punt de vista, per un tema més de forma que no pas de fons, com nosaltres. Tampoc podien fer-ho per un tema de fons, atès que ells van ser els que van endegar el procés de licitació, adjudicació i replanteig de la obra.

El cinquè punt de l’ordre del dia va ser la modificació de la qualificació jurídica de Can Ramon de les aigües.

En aquest punt vàrem votar a favor, CiU va votar en contra i el PP es va abstenir.

En aquest punt també vaig demanar que constés a l’acta del ple el que vaig llegir i que transcric a continuació:

Des del VIA no veiem inconvenient en votar favorablement la proposta.
Tampoc ens semblem incorrectes les valoracions de la finca; 179.281,2 € en el cas en que l’ús final sigui d’habitatge protegit i 797.724 € si l’ús ha de ser lliure.

De totes formes, independentment dels informes emesos tant per SOREA com per l’Agència Catalana de l’Aigua, en els quals conclouen en que “els pous no són necessaris per cap ús ni servei públic ni es preveu pugui ser-ho en el futur i, per tant, es pot procedir a modificar la seva qualificació jurídica” .

Des del VIA tot i que potser no és el fons del que avui portem per a la seva aprovació, considerem important preservar aquests pous i demanem al govern que ho tingui present en el moment de vendre la finca, si finalment opta per vendre-la.

Així mateix, des del VIA sempre hem dit, i tornem a advertir, que podria ser perjudicial per a l’ajuntament adquirir edificis i propietats, però també por ser perjudicial vendre’s allò que és municipal, si no hi ha un pla d’equipaments de present i futur per a Arenys.

Des d’aquí els demanem que s’afanyin a tenir la proposta apunt per a la seva aprovació i els convidem, com sempre, a que ens convidin a participar en el diàleg i la discussió, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim consens possible.

El següent punt de l’ordre del dia va ser la la fixació dels festius locals per a l’any 2009.

Aquests seran el 9 de juliol; Sant Zenon i el 17 d’agost, atès que el dia de Sant Roc cau en diumenge. Tothom hi va estar d’acord.

El setè punt de l’ordre del dia va ser el nomenament de tres membres més per al senat municipal.

Aquí també vàrem demanar que constés a l’acta el que a continuació transcric:

“Des del VIA ja vàrem votar en contra de la creació d’aquest consell, entenent que és molt més útil un consell de poble en el qual no només hi hagi representació d’exalcaldes i exregidors, sinó també persones de diferents àmbits de la societat arenyenca.

Sabem que el govern municipal vol també crear aquest nou consell i continuem pensant que aquest senat municipal no té cap utilitat.

Mantenint el nostre criteri i sense menysprear als seus membres, ja designats, així com també als tres membres que a partir d’avui seran incorporats, el grup municipal del VIA votarà en contra de la proposta.”

El punt va ser aprovat amb els vots del govern i CiU, l’abstenció del PP i tal i com he dit, amb el nostre vot en contra.

Els punts 8 i 9 van ser les aprovacions de del Compte de gestió recaptatòria de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’any 2007, l’Aprovació del compte de gestió recaptatòria de Multes de Circulació, també de l’rganisme de Gestió Tributària.

en aquest punt ens vàrem abstenir, atès que pensem que aquest servei que presta la Diputació podria ser millorable i ens faria recaptar més diners que actualment tenim d’impagats.

CiU i PP van votar a favor, amb el govern.

el punt número 10 va ser l’aprovació d’una modificació de crèdit 8/2008.

Des del nostre grup municipal vam comentar que podem entendre que s’utilitzi el romanent d’any o anys anteriors per a fer coses no previstes en el pressupost vigent.

També podem entendre que algunes partides poden quedar curtes i, per tant, es necessita del romanent per a completar-les i poder fer efectiu els pagaments.

De totes formes, ja es va demostrar en la destinació de part del romanent per a més d’un milió d’€, sobretot en alguns conceptes que potser des del nostre punt de vista no eren prou prioritaris.

En aquesta proposta que avui es porta per a la seva aprovació veiem que algunes partides, com poden ser el manteniment de l’arbrat, el manteniment de platges o la partida per als museus, podien haver estat perfectament valorades i previstes en el moment en que van ser aprovats els pressupostos vigents.

Això creiem que denota una manca de rigor, una manca de previsió i també a l’hora de decidir noves despeses, una manca de priorització. Evidentment, són coses que no són prioritàries per al VIA però sí per al govern. Ara, hi ha qüestions importants que s’estan obviant. Esperem que de cara a la configuració dels futurs pressupostos podrem treballar conjuntament.

Vaig aprofitar per demanar al govern l’esborrany de la seva proposta per tal d’intentar arribar un consens amb l’oposició.

Dit això, el nostre grup municipal es va abstenir a la votació de la proposta.

L’ onzè punt de l’ordre del dia va ser la aprovació del Compte General del pressupost municipal de l’exercici 2007.

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

A continuació es van portar dues mocions per a la seva aprovació; una presentada pel PP, a la qual ens hi vam adherir, i que va ser aprovada per unanimitat, a la qual es parlava sobre el fer possible la descentralització de les competències de l’Administració General de l’Estat enver les Comunitats autònomes amb la finalitat de millorar els serveix públics que reben els ciutadans.

La segona moció va ser presentada per ERC i a la qual s’hi va adherir ICV. Aquesta parlava sobre dona suport a un model de mobilitat sostenible a la comarca del maresme. En aquesta moció, a la qual nosaltres també hi vam votar a favor, va ser rebutjada amb els vots en contra de CiU i tres regidors del PSC i dues abstencions del PP i el regidor independent del PSC.

L’últim punt de l’odre del dia va ser el torn de precs i preguntes.

Nosaltres vàrem formular quatre preguntes:

1.- A través de Ràdio Arenys, el regidor de Promoció Local va declarar que la regidoria no està en condicions d’organitzar cap acte durant la Setmana de la Mobilitat perquè té altres prioritats. Ens pot dir el Govern quines són aquestes prioritats que fan que s’hagi decidit no fer res al respecte i quina relació hi ha entre aquestes prioritats i el no fer cap acte per conscienciar la població que cal moure’s de forma responsable sota criteris sostenibles, tal i com estan fent diverses poblacions maresmenques?

El regidor va comentar que de d’Arenys ja estem fent permanentment temes de mobilitat, posant com a exemple els Camins Escolars que properament es faran públics.
De totes formes, des del VIA vàrem demanar que independentment de tot això fora bo fer algunes accions concretes durant aquesta setmana per tal de millorar la sensibilitat i conscienciació sobre aspectes de mobilitat.

2.- A través de Ràdio Arenys, el govern va declarar, o almenys això és el que diu la notícia, que Arenys no està present a la Fira de Calella i l’Alt Maresme perquè no tenen una proposta articulada del què volen promocionar d’Arenys a fires com aquesta. Ens podria avançar el govern quines línies de treball tindrà el pla estratègic de turisme que s’està redactant actualment, segons diu la notícia?

El regidor va entregar-nos un plànol de la distribució d’stands de la fira i va dir que només hi havia quatre ajuntaments representats. També va dir que a l’any passat ja va ser un fracàs i no volia repetir l’experiència. Total, que encara no tenen clar el què promocionar d’Arenys. Des del meu punt de vista és bastant trist.

3.- S’ha fet la declaració d’obra nova al nou pàrking del Xifré? S’ha fet la divisió horitzontal del mateix?

El govern sorprenentment no ens va poder respondre a aquesta pregunta. I ens va dir que dijous mateix ens donaria resposta. Estem a dilluns i de moment no tenim notícies. Dic sorprenent perquè l’ajuntament és el propietari de l’aparcament del Xifré i com a tal, això ho hauria de saber.

Aprofito també per recordar-li al govern municipal que té pendent entregar-nos l’estat econòmic d’ingressos en matèria de llicències d’obres, atès que degut a la crisi econòmica ha de ser molt inferior a altres anys i de ben segur molt inferior a l’import previst en els pressupostos per al 2008, aprovats el passat mes de desembre de 2007.

4.- Aquest dissabte passat, a la platja del Cabaió onejava la bandera verda mentre un banc important de meduses tocava terra. Com és que no es va fer cap actuació de canviar la bandera a groga o vermella i avisar de la presència de meduses? Qui era responsable de decidir el canvi de bandera?

El regidor de territori ens va respondre que faria la consulta a la Creu Roja. Espero que ens pugui dir alguna cosa més...

Amb tot això els dos plens extraordinaris van finalitzar a ¾ d’onze de la nit.

Afegeix un comentari nou