Precs i preguntes al Govern (setembre de 2013)

PRECS:


1. Demanem al govern que es reuneixin amb l'Associació de Guinguetaires que ja han demanat una reunió per parlar del nou concurs d'adjudicació de les guinguetes a les platges d'Arenys, perquè hem pogut copsar que realment es troben molt preocupats al respecte.

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, ens diu que la proposta del nou concurs d'adjudicació de les guinguetes és a punt de tancar-se i que s'està treballant des del Pla d'Ordenació de les Platges d'Arenys (POPA). Que una vegada concretats i tancats tots aquests aspectes (anuncia que la setmana vinent preveu tenir la proposta apunt), es reunirà amb els guinguetaires i els explicarà com es preveu el nou concurs.

2. Demanem a l'equip de govern que quan se sumi a campanyes com la de Setmana de la Mobilitat Sostenible, a més de llistar mesures i objectius com les que ja figuren a la pàgina web de l'Ajuntament, intenti actuar sobre aquells problemes reals de mobilitat que té Arenys de Mar, com per exemple amb actuacions concretes per afavorir la seguretat, dissuadint els cotxes que aparquen sobre el carril-bici i fan insostenible la mobilitat d'aquelles persones que voldrien circular en bicicleta per ell. com també la continuïtat del carril.

La regidora de Governació Belen Quintero, diu que recull el prec, sense cap més comentari.  Amb tot, expliquem la resposta que dona a la CUP en una pregunta en el mateix sentit del nostre prec. La Regidora explica, que el govern seguirà demanant un projecte de carril bici a la Diputació, que sigui segur per als usuaris, i que tingui continuïtat a tota la Riera. És de fet, una explicació que ens ha donat reiterades vegades al formular des del nostre grup qüestions sobre aquest tema. El regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona, afegeix que en l'àmbit de la Platja del Cavaió. hi ha previst fer-hi actuacions amb un tram adaptat per a ciclistes, i que també s'han instal·lat aparcaments per a bicicletes a la platja i que es preveu de fer-ho entorn a les escoles.

3. Tornem a demanar al govern que es faci extensiu als grups de la oposició tots els actes, esdeveniments o reunions en que el consistori ha de representar a la nostra vila, així com fer arribar tota la informació de la que hem de disposar els càrrecs electes, siguin a govern o a la oposició.

L'alcalde d'Arenys, Estanis Fors, diu que recull el prec, sense cap més comentari.

 

4. Demanem al govern, que sol·liciti a Ports de la Generalitat que deixi sense efectivitat amb immediatesa la zona blava al Portinyol, que ha quedat més que demostrat que la única cosa que ha fet es ser una font de problemes per a tots els usuaris, tota vegada que es deixi inhàbil aquesta mesura en properes temporades de platges.

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Santi Fontbona, ens diu que en un principi s'havia acordat amb Ports de la Generalitat que aquesta prova d'implantació de la zona blava al Portinyol només seria efectiva fins al 30 de setembre, i que espera que deixi de ser efectiva. Explica que estan treballant en la nova ordenació per a la propera temporada, i que tindran en compte la nostra demanda.

 

PREGUNTES:

 

1. Hem sabut que el regidor d'Esports ha comunicat als clubs esportius la intenció de cobrir el pati de l'antiga escola Cassà per tal de tenir més espais per a la pràctica esportiva. Volem preguntar com es pensa articular la proposta en un solar que no és de propietat municipal?

El regidor d'Esports Juanjo Almansa, diu que la intenció és la de cobrir una pista per descongestionar el complex esportiu del Fondo de les Creus. Que les dues propostes que hi ha sobre la taula en aquests moments són la de l'Institut Els Tres Turons i la de l'antiga Escola Cassà.
Que si s'acaba apostant per la de l'Institut, caldrà entrar en negociacions amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat atès que és qui en té la titularitat. I que si l'opció fos la de l'antiga Escola Cassà, caldria vehicular una proposta amb el Patronat Cassà perquè es fes una cessió en un llarg període per tal que es pugues amortitzar la inversió.

L'alcalde afegeix que la saturació al Pavelló per a l'entrenament i repartiment de pistes entre els clubs és més que evident. Que en aquests moments no hi ha partida pressupostària per dur-ho a terme, i que no es valora com a una obra amb prioritat d'urgència. Que es prendrà una decisió quan es conegui quants diners es disposen o bé via crèdit o via romanent si el govern central autoritza que l'existent pugui dedicar-se a inversió.

 

2. Quina previsió de dates té l'equip de govern sobre les obres de les grades del camp de futbol?

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona diu que creu que és molt millor ser cautelós amb les dates quan es parla d'obra pública perquè és una mala pràctica política fer promeses concretes que després no es poden complir.

Explica que abans de l'estiu es va dur a terme un procediment negociat per a la redacció d'aquest projecte tècnic per un cost de 36.000 euros + IVA, i que s'hi van presentar un total de 8 grups d'arquitectes i gabinets tècnics. Que ja s'ha signat la proposta de contractació del projecte concret, i que ara és en període d'exposició pública. Que cal redactar el plec de clàusules tècniques i administratives per a licitar l'obra, i que creu que a finals d'any estaran en disposició de licitar-la. Que de moment, ja han arribat una part  (750 mil euros) del milió que la Diputació de Barcelona aporta pel global de l'obra, sumats als 300 mil que hi destina l'Ajuntament d'Arenys.

S'afegeix a donar resposta, el regidor d'Esports Juanjo Almansa, per dir que aquesta setmana propera es reuneix amb la nova regidora d'Esports de l'Ajuntament d'Arenys de Munt per veure si es pot compatibilitzar l´ús del camp de futbol de la població veïna mentre durin les obres.

Insistim que creiem que cal una presentació pública del nou projecte redactat al Consell d'Esports, on hi ha representats tots els clubs, entitats i grups polítics de la vila.

3. Amb la retorn de l’activitat als centres escolars hem comprovat que s’ha fet alguna actuació a l’entorn dels centres escolars, com talls de carrers a les hores d’entrades i sortides. S’ha parlat amb veïns de la zona i s’ha consensuat amb la comunitat educativa dels centres? Com avaluen uns dies vista de la seva entrada en funcionament la seva efectivitat?

La regidora de Governació Belen Quintero, ens explica que s'ha parlat amb els veïnats corresponents i amb les direccions de les escoles per aconseguir millorar els camins escolars amb aquestes mesures. Que en el cas concret del carrer Pompeu Fabra, ara volen valorar els canvis de direcció que afecten als carrers de la zona coincidint amb l'inici del curs escolar.

Li comentem que hem detectat que hi ha cert col·lapse al carrer dels Caputxins produït pels canvis que s'han fet a Pompeu Fabra per l'accés a la Presentació, i que al carrer de la Perera, o al de Sant Antoni, hi ha veïns que no poden accedir als seus domicilis perquè el tall de carrers es perllonga molt en el temps. Que hem pogut copsar que molts alumnes de l'Escola Sinera, van a peu per la Pujada del Turó i l'Escarabar, que resulta molt més segur que no pas seguir per la Perera.

Quintero explica que el 1/4 d'hora flexible que s'ha pactat amb la concessionària COMSA per tal que puguin aparcar els pares i mares de la Presentació, està donant bons resultats. Li diem que estaria molt bé també estendre aquesta mesura a la zona del Calisay amb la mateixa permissivitat, per als pares i mares de l'Escola Joan Maragall. Diu que ho estudiarà amb COMSA.

La regidora Belen Quintero conclou, que un objectiu important també del treball que duen a terme és el de fer arribar als pares i mares, que no s'arribi a peu d'escola amb vehicle.

 

4. Un cop acabat l’arranjament del mur del Pla dels Frares, i vist que s’han retirat les tanques de protecció per obres, preguntem novament al govern si el Departament ha renunciat definitivament a l’espai existent entre l’escola Sinera i el Pla dels Frares, per motius de seguretat. En cas afirmatiu, hi ha prevista alguna actuació, tant en el terreny com a l’entorn?

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, diu que el Departament no ha renunciat a l'espai i que no s'ha fet cap més acció al respecte. Que si arribés a renunciar-hi,  hi ha alternatives per aquest espai: per a l'escola, per al veïnat del Pla dels Frares, per a fer-hi horts urbans...

Insistim que fa molts mesos que es van reunir amb el Departament i que l'Ajuntament d'Arenys ja ha fet la part que li tocava, com és la reparació del mur, i que caldria pressionar perquè renunciessin definitivament a l'espai. Que caldria fer.ne la recepció, i arreglar-ho per a l'escola, que podria ser un bon accés a l'equipament des del Pla dels Frares, i poder eliminar la zona vermella.

Demanem també que es miri de fer una actuació a la zona després que s'hagin retirat les balles d'obra i hagi quedat les voreres i l'indret en mal estat.

 

5. Preguntem al govern si finalment s’ha fet càrrec de l’import dels nous pals de bandera ubicats a les dues entrades del municipi.

L'alcalde Estanis Fors, respon que ha estat una decisió seva que l'Ajuntament es fes càrrec d'aquesta despesa, després que els pals que hi havia anteriorment (més baixos), provoquessin incidències constants de desaparició de les estelades. Li recordem que més que una decisió seva, és fruit de l'acord d'un Ple, després que s'aprovés la moció de l'ANC per posar pals i estelades a les entrades d'Arenys.

 

6. En el Ple de juliol aquest grup va fer un prec referent a la demanda de les persones propietàries de gossos de poder disposar d’una zona a on poder passejar lliurement, tenint en compte que d’octubre a maig està prohibida la seva entrada a les platges. Se’ns va respondre que a finals d’estiu es disposaria d’un espai adequat i degudament senyalitzat amb aquest objectiu. Preguntem al govern quin és l’espai previst i quan s’obrirà als usuaris.

Respon la regidora de Sanitat i Salut Pública, Soraya Real dient que el compromís adquirit al ple de juliol, quedava clar que després de l'estiu s'habilitarien dos espais amb aquesta finalitat. Diu també que no ens dirà quins son aquests indrets escollits, però que no patim perquè és a punt d'iniciar-ne els treballs pertinents. 

 

7. Veïns del carrer Olivar estan preocupats pel reiterat incompliment de normativa de la llicència d'obres que està executant un particular. Els veïns han presentat instàncies i l'obra continua. Quin seguiment estan fent els serveis tècnics d'aquest tema?

Respon el regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, que si que els Serveis Tècnics estan fent-ne el seguiment, i que hi ha una obra d'enderroc dictada. Que justament el propietari es va reunir amb els Serveis Tècnics aquest dimarts, i que farà efectiu l'enderroc, i va expressar que vol mantenir el que ja tenia, que es tracta d'una coberta d'uralita (segons la legislació actual prohibida).
Que s'ha informat als denunciants del que s'ha fet, i que a vegades els processos de llicències municipals per obres no tenen solució immediata, però que més tard o més d'hora s'han d'acabar complint segons les normatives urbanístiques establertes.

 

8. L'Alcalde d'Arenys va explicar per Ràdio Arenys que el govern ha presentat un seguit d'al·legacions contra la resolució publicada al DOGC del 2 de juliol, pel que fa al finançament dels Fons Feder per al cobriment del Rial del Bareu dotada amb 260 mil euros per presentar-se fóra de termini. Demanem al govern, amb quina data es va presentar aquest escrit, i en quins termes s'han presentat les al·legacions, tota vegada que demanem que se'ns pugui facilitar una copia del document.

Dona resposta a la nostra pregunta i la formulada per ERC que també n'ha plantejat una de similar, l'alcalde d'Arenys Estanis Fors. Explica que el període previst per tramitar al·legacions era fins al passat 6 de setembre, i que el govern ho va fer presentant la documentació que demostra que es va produir una incidència telemàtica a l'EACAT el proppassat 19 de desembre, el dia que acabava el període de sol·licitud.

Fors explica que el document conté també informació de la necessitat de tirar endavant l'obra perquè des que s'han obert les dues escoles a l'indret,  els nivells de poca accessibilitat i seguretat s'han fet més evidents. Que l'han acompanyat d'una memòria gràfica de rierades al Bareu.

Afegeix que podria haver-hi la possibilitat que algun dels 28 projectes seleccionats, i que si que han entrat a la convocatòria, algun ajuntament renunciés a aquest fons de subvenció Feder per falta de finançament. I que d'aquesta manera, podria ser que hi hagués un romanent si es produís aquesta situació i que des de la Generalitat obrissin una nova convocatòria.

Comenten que això és com el conte de la lletera, i que amb aquesta mena d'informacions, no fa res més que confondre a la població. L'Alcalde ens diu que aquesta obra es farà sigui com sigui (o de romanent Feder, o de romanent Ajuntament si l'Estat el deixa fer servir per inversions....).

Fem públic també, com ja ho vam fer al ple del mes de juliol quan es va parlar del tema de la pèrdua dels 260 mil euros dels fons Feder, que el DOGC de la convocatòria, deixa molt clar que la via administrativa ha quedat exhaurida després de la resolució negativa i que s'explicita que cal recórrer a la via del Contenciós Administratiu, i que aquest pas no s'ha fet, perquè no es podia certificar que la validació del document s'hagués fet en el termini previst. (veure pregunta núm 1 dels Precs i Preguntes ICV del mes de juliol).

Demanem també al govern que se'ns faci arribar la documentació que s'ha tramés a la Generalitat. En el moment de publicar aquest bloc, no l'hem rebuda encara.

 

9. Preguntem al govern si s'ha dut a terme o s'ha previst alguna actuació a la canonada del Rial de Sa Clavella davant del nou vessament d'aigua tintada que es va produir el passat 13 de setembre. Recordem que al mes d'abril, se n'hi va produir una altra, a la part baixa i que tot i que es va procedir a la seva reparació, tot fa pensar que caldrà una revisió a nivell de tot el carrer.

Dona resposta a la qüestió el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Santi Fontbona. Diu que l'aigua tintada no és ni millor ni pitjor, i que s'han fet analítiques que han conclòs que no es tracta d'aigües contaminades. Explica la situació greu que es troba la conducció de clavegueram a tot el RIal de Sa Clavella, que no compta ni amb un sol pou de registre. Que ja s'ha encarregat una intervenció per fer un pas de registre, i passar càmeres que puguin esbrinar l'estat actual de tot el carrer, i que caldrà actuar segons la situació que es trobi.

 

10. Preguntem al govern quin nombre desnonaments s'ha produït a la nostra vila en els darrers 12 mesos, i si aquests s'estan informant als Serveis Socials municipals. També ens agradaria conèixer el protocol d'actuació que s’està duent a terme en aquests casos.

La regidora de Serveis Socials, Soraya Real diu que el Jutjat d'Arenys no ha derivat ni un sol cas de desnonament cap als Serveis Socials arenyencs. Tampoc hi ha hagut cap atenció a persones afectades per part del servei d'atenció jurídica a Can Nadal. I que tampoc els Serveis Socials arenyencs han atès afectats per aquestes processos. Considera que moltes persones afectades no volen fer pública aquesta situació.
Explica també que s'ha anat a veure a les entitats bancàries amb seu a Arenys per evitar els desnonaments i que es vol posar en marxa un servei d'intermediació en deutes d'habitatge, per evitar que els usuaris s'hagin de desplaçar.

Preguntem si s'han posat en contacte amb les Plataformes d'afectats per l'hipoteca (PAH) d'Arenys de Munt, de Mataró o de l'Alt Maresme perquè ens consta que hi ha molts arenyencs que hi estan acudint, i diu que els Serveis Socials s'han posat en contacte amb tothom, i que estan al servei de la gent que necessita ajuda.

 

11. Aquest mes d'agost l'Ajuntament va fer un buidatge de les sorres acumulades a la bocana de la Riera. Preguntem al govern, com es que no es van aprofitar les no contaminades per adequar i rehabilitar en la mesura de les possibilitats el Camí de Caldes?

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Santi Fontbona dona resposta a aquesta qüestió, i a d'altres sobre el mateix tema formulades per la CUP i ERC.
Explica que el buidatge de les sorres de la Riera l'ha fet l'Ajuntament, ja que des del moment que es va recepcionar la cobertura de la Riera, l'Agència Catalana de l'Aigua va deixar de fer-ho. Que l'actuació  que s'hi ha dut a terme aquest agost, ha costat entorn als 9.000 euros aproximadament, i que a les sorres extretes s'hi ha fet un tractament per analitzar que no hi haguessin elements contaminats. Que l'empresa que ha dut a terme els treballs és precisament especialitzada en el tractament de sorres i àrids.
Que no es va preveure adequar i rehabilitar el camí de Caldes o de Mar, amb les sorres que es van extreure perquè calia permisos de moltes administracions, i que qualsevol intervenció en aquest indret, requereix un projecte d'espigó perquè el camí no segueixi malmetent-se cada vegada que hi ha temporals.
Amb tot, ens avança que s'ha previst tirar endavant fer aquest espigó, per seguidament tornar a recuperar el camí de Mar, i que aquesta obra tindrà un cost aproximat de 10.000 euros.
Afegim que si és d'aquesta manera, molts vilatans que fan servir aquest passeig ara poc segur i interromput, celebraran la mesura, i que demanem que aquests treballs es facin quan més aviat millor.


12- Els darrers episodis de pluges d'aquests darrers mesos, han tornat a posar en evidència que els vessaments de la Riera de Sobirans, tornen a estar a l'ordre del dia, i que el pedaç que hi va fer l'Ajuntament d'Arenys de Munt, no pot tenir continuïtat sinó s'hi emprenen mesures contundents. Com estan les negociacions amb les administracions catalana i estatal per resoldre aquest tema de manera definitiva?

L'alcalde d'Arenys, Estanis Fors, diu que recordem que de la reunió que vam mantenir tots els representants polítics del Consistori amb el Conseller Santi Vila en va sortir la necessitat de trobar sortides permanents al tema. Que de moment hi ha dues propostes sobre la taula, i que hi ha una cita datada el proper 14 d'octubre per parlar del tema. Que qualsevol obra d'aquesta magnitud caldrà que tingui una dotació pressupostària important, i que caldrà insistir perquè es dugui a terme.
Insistim que les pluges d'aquestes darreres setmanes han fet reviure episodis importants de baixada d'aigües fecals i de pudors, i que cal trobar-hi una solució definitiva.


13. Preguntem al govern que si tal i com es van comprometre al ple del mes de juliol ja s'ha donat continuïtat al retén de la Brigada, que era efectiu del 21 de juny fins al 21 de setembre.

El regidor de Serveis, Juanjo Almasa, reafirma que si que s'ha acabat el període estipulat i que la valoració que se'n fa és molt positiva. Que estan amb negociacions amb la Brigada, que haurien de quedar tancades aquesta propera setmana. Que la intenció és de mantenir-ho fins al 31 de desembre i prorrogar-ho l'any vinent.
Insistim, que és la mateixa resposta que ens va donar al ple de juliol quan van aprovar el retén de la Brigada, i que cal donar-hi sortida de manera immediata, per la millora que suposa, però també pel greuge comparatiu que suposa la situació dels treballadors del col·lectiu envers el col·lectiu de la Policia Local amb la qual s'ha trobat una solució definitiva.

 

14. Al mes d'octubre, han anunciat que s'ha previst l'inici d'obra de cobriment riera en el tram comprés entre Arxipreste Rigau Santa Clara. Com s'ha previst el desenvolupament de l'obra per tal que tingui la mínima incidència sobre la mobilitat de les persones i de la circulació?. Quin és el calendari previst en la seva execució?

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, explica que l'empresa COPCISA serà l'encarregada de tirar endavant les obres, que han de tenir una durada de 4 mesos.
Que tot just fa uns dies que l'empresa com a guanyadora de la licitació ha presentat la documentació corresponent i que ara cal fer el replanteig d'obra per posar sobre la taula totes els aspectes formasl (afectacions, incidències, calendaris...), i que serà en aquest moment quan es preparin tots els dispositius (mobilitat persones, trànsit, calendari real previst...) i la difusió a la població.
Amb tot, també explica que aquests darrers dies s'ha pogut veure diversos operaris de COPCISA fent topografies sobre el terreny. 

 

Gràcies a totes les persones que ens han fet arribar suggeriments i fotografies dels temes proposats!

 

Afegeix un comentari nou