Precs i preguntes al govern (març de 2014)

A mena de prèvia important:

Al ple de 19 de març, només s'ens va donar resposta oral al prec que havíem presentat,  i a la pregunta numero 2, que la CUP també havia presentat en termes similars. El nostre torn de preguntes, que era el darrer perquè habitualment es comença pels grups a l'oposició de menys a més representativitat (BLOC, ERC; CUP, ICV) va arribar al punt de les 12 de la nit, el moment que s'en tancava la sessió. Com ja hem explicat en d'altres ocasions, la Secretària dona per finalitzades les sessions a aquesta hora, entenent que ja s'ha acabat el dia en què ha estat convocat el ple.

L'alcalde Estanis Fors, va dir que ja les presentaríem al proper ple, a la qual cosa, nosaltres vam exposar, que quedarien desfasades en el temps, atès que moltes responen a temes d'actualitat, i que demanàvem que si més no s'ens poguessin respondre per escrit.

Al llarg d'aquesta darrera setmana, hem anat rebent les respostes pel part del Govern, que detallem al nostre apunt de bloc.

 

 

PRECS

1. Demanem al govern, que tingui en consideració l'extens reportatge gràfic que aquest grup municipal ha publicat a les xarxes socials entorn a la passejada i fem dissabte als rials que vàrem fer aquest cap de setmana. Els demanem que puguin veure els punts més negres i amb acumulació de deixalles on no hi vàrem podem fer actuacions i que puguin emprendre accions al respecte. Parlem d'espais concrets del Bareu, Vallfiguera, el Frontori, la Tronqueda

Els resumim els cinc punts on creiem que cal una actuació immediata: - retirar deixalles i plàstics a la casa enrunada veïna de l'escola dels Colors.
- conjunt de deixalles i restes a l'antic barri de la part baixa de la finca del Patronat Torrent
- pila de runa junt a l'entrada dreta -per costat de mar- del túnel del Frontori
- sanitari abandonat al costat dret del camí d'accés des del Frontori cap a Vallfiguera - abocador- runa, matalàs, bidó de plàstic...- pujant a la dreta del fondo del Frontori (accés de les Roses al Camí de Ronda).

Dona resposta al prec, el regidor de Brigada, Serveis Municipals i Esports, Juanjo Almansa. Diu que el recull i demana que li fem arribar el reportatge gràfic. Comenta que el zelador de via pública en farà el seguiment.
Preguntem també per la casa mig enrunada que hi ha propera a l'Escola Els Colors, i ens diu que hi ha diversos requeriments fets perquè s'enderroqui del tot.
Nota: us convidem a veure el reportatge íntegre del Fem Dissabte als Rials d'Arenys, publicat a la nostra pàgina de facebook.

 

 

PREGUNTES:

 

 

1. Preguntem al govern en quin punt es troba la resolució del Recurs de Reposició presentat per l'Associació de Guinguetaires al Plec de Clàusules administratives d'explotació de les guinguetes.
Preguntem també per la resolució de les al·legacions presentades pel grup municipal d'Iniciativa referents a la suspensió per defectes de forma administrativa en el procés del punt núm. 4 del darrer ple: aprovar les adjudicacions per explotar els serveis de temporada de les platges.
Preguntem també al govern, quin calendari s'ha previst en el cas que el concurs segueixi endavant, o quines conseqüències pot tenir la seva aturada.

Renunciem a fer la pregunta, que també han plantejat amb termes similars altres grups de l'oposició atés que al Ple s'ha tractat abastament el tema.

 

2. Al registre d'entrades del mes de febrer hem vist que l'empresa CLD Corp Concessionària Barcelonesa ha fet una comunicació relativa a un canvi en la seva situació en el registre mercantil i demana que no s'utilitzi el seu nom fins a l'aprovació per aquest registre. Preguntem si això té que veure amb el fet que no s'hagi portat a ple la pròrroga del servei de recollida de residus amb l'esmentada empresa que acaba a finals d'aquest mes, mentre no es resol la nova adjudicació, i també com pot quedar afectat el servei si no es fa aquesta pròrroga en el termini corresponent.

Resposta del regidor d'Urbanisme i Medi Ambient Santi Fontbona: diu que es farà un decret d'alcaldia allargant a CLD qui actualment té la concessió amb un període de pròrroga més curt mentre no es rebi la comunicació de l'OARCC (Organ Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya) que aclareixi com queda finalment el Concurs de Recollida Selectiva a Arenys després dels dos recursos presentats.

 

3. També a aquest registre d'entrades hem constatat com un ciutadà adjunta signatures amb una contraproposta per l'aparcament del mercat del dissabte. Volem preguntar quina és aquesta contraproposta i si el govern municipal l'ha tingut en compte per tal de resoldre el problema amb els paradistes del Mercat Municipal a l'hora de carregar i descarregar els dissabtes al matí

Resposta per escrit del regidor de Turisme i Fires, Consum, Promoció Econòmica i Comerç, Roma Pascual.

Referent a la instància que va presentar el ciutadà on adjunta firmes per fer una contraproposta per a resoldre el tema dels paradistes i el seu aparcament els dissabtes, comentar-los que ja s'ha parlat amb ells a través del nostre zelador i han estat informats que per a arribar a un acord en aquest sentit, han de parlar amb COMSA directament, doncs l'Ajuntament no hi pot fer gairebé res, al tenir la concessió aquesta empresa.

Per a que tinguin un referent, normalment el paradista pagava uns 6€ per poder aparcar. Amb l'ajuntament com a mediador i amb la col·laboració de COMSA, es va poder disminuir un 50% i ara paguen 3€. La petició dels paradistes ara, es que paguin solament 1€. Aixi que en tot cas, portarem a COMSA la petició dels paradistes pero no es decisió nostre el validar o no la seva contraproposta.

 

4. Demanem al Govern quines actuacions s'han fet referent a la petició que aquest grup va demanar fa mesos per instar a l 'autoritat competent d'arranjar i senyalitzar per garantir la seguretat de les persones que volen arribar a peu des de les afores de la part de llevant fins al nucli urbà, com s'ha fet a la part de ponent.

Resposta escrita del regidor d'Urbanisme i Medi Ambient Santi Fontbona:

En referència a les actuacions a la vorera de Llevant d'accés al nucli urbà, es va demanar un estudi d'estabilitat del talús del Maltemps a Carreteres de la Generalitat.
Després de constatar que no hi ha perill de col·lapse del talús, Carreteres va instal·lar una estructura metàl·lica a base de perfils i malla de triple torsió per evitar la caiguda a la vorera dels despreniments puntuals de sauló. Així es va fe,r i de fet, ja hi ha hagut algun despreniment i reparació posterior per tornar a les condicions de seguretat inicials.

 

5. Volem saber quines actuacions s’han fet des de que es va demanar al govern en el Ple del mes de febrer, per arreglar el mur que limita la vorera del carrer Pau Costa a l’alçada del carrer de la Perera, i que a hores d'ara segueix amb el mateix mal estat i sense garantir la seguretat dels vianants que la utilitzen.

Resposta per escrit del Regidor d'Urbanisme i Medi Ambient Santi Fontbona:

En referència al muret-barana de Pau Costa, cal indicar que s'està executant una obra de rehabilitació de tota la façana de l’edifici Torre d'Arenys. Per tant, aquesta vorera interior forma part del recinte d'obra. Fa unes setmanes hi estaven treballant en aquest punt i hi havia un contenidor al costat del tram enderrocat de la barana, i per tant la gent no hi passava. Ara s'han desplaçat a un altre tram de façana i aquest lloc ha quedat mal senyalitzat. He requerit al Coordinador de seguretat i salut de l'obra, o que deixés el tram en correctes condicions de seguretat o que el senyalitzés per evitar l'accés de les persones alienes a l'obra. El resultat va ser insuficient ja que hi van col·locar unes tanques d'obra de color groc, que la gent va apartar, deslligar i van passar igualment. La setmana passada se’l va requerir que instal·lés unes tanques metàl·liques de doble torsió amb peus autoportants de formigó i correctament
enllaçades. Si aquesta setmana no ho han fet els incoarem el corresponent expedient de disciplina. El zelador té instruccions de fer un seguiment de les actuacions al respecte.

 

6. Preguntem al govern quines són les queixes efectuades al Síndic de Greuges i per altres vilatans o veïns de la zona referent als usos contemplats en el POUM a la plaça Lloveras.

Resposta per escrit de l'alcalde Estanis Fors.

El Sr. Francesc Mora Tuxans en nom de 4 veïns. va presentar al·legacions al Síndic de Greuges en relació a la construcció d’un hotel a la Plaça Lloveras, el qual va demanar a l’Ajuntament l’informe corresponent, informe que va ser enviat al Síndic i al Sr. Mora.
El síndic una vegada rebut l’informe va contestar desestimant les al·legacions.

 

7. Preguntem al govern si és cert que encara no s'ha deixat la antiga nau de la Brigada al Rial de la Tronqueda, i que se li vol donar una altre funció. Quina és la previsió que fa el govern d'aquest espai?.
Resposta per escrit de l'alcalde Estanis Fors.

Aquest govern, des del passat mes d’octubre ha rescindit el contracte de lloguer de l’antiga nau de la brigada, i encara que hi queda alguna cosa,amb coneixement de l’empresa propietària, des de el mes d’octubre s’ha deixat de pagar el lloguer.

A dia d’avui s’ha redactat un nou contracte de la mateixa nau per tal de poder tancar els cotxes retirats pel servei de grua. La regidora Sra. Belén Quintero està revisant l’informe elaborat pels SSJJ per tal de poder signar el nou contracte.

 

8. A la Comissió Informativa de la setmana passada vàrem saber, i aquestes darreres hores Ràdio Arenys se n'ha fet ressò, que l'Arca del Maresme, no és la única empresa que va presentar recurs a la nova adjudicació del servei de recollida selectiva. i que també Innovia Coptalia, segona en el concurs, també n’havia presentat dins el termini establert. Preguntem al govern, quina és l'actuació que s'ha seguit al respecte, quina és la comunicació que l'OARCC ha mantingut amb l'Ajuntament, i quina previsió hi ha de resolució per part d'aquest organisme contractual.

Resposta per escrit del regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Santi Fontbona.

Quan es va tenir coneixement per part de OARCC , es va enviar tota la documentació requerida i l’informa tècnic com és preceptiu. Aquest és un tema que depèn exclusivament de la capacitat de OARCC de contestar dins termini.

 

9. Al ple del mes de febrer, vam preguntar per l'estat de la façana del Xifrè, i el regidor d'Urbanisme ens va explicar que era previst de forma imminent la col·locació d'una xarxa protectora a la cornisa, que s'havia desblocat el tema econòmic i que es durien a terme els treballs amb rapidesa. Han passat ja 60 dies des que el Xifrè segueix rodejat de tanques i precintes, i encara no hi hem vist cap actuació. Seguim denunciant i demanant explicacions al respecte.

Resposta per escrit del regidor d'Urbanisme i Medi Ambient Santi Fontbona.

Es va adjudicar l’obra a una empresa de treballs verticals d’Arenys . Però han hagut de deixar l’obra per falta d’acreditació en temes de formació del personal i de protecció de riscos laborals. S’està en procés de fer nova adjudicació

 

10, A primers del mes de març, l'Ajuntament va posar en marxa el Servei de Mediació Ciutadana, com a eina per gestionar conflictes entre veïns i veïnes. Preguntem al govern, si el servei ja ha recollit les primeres demandes per part dels vilatans, i en cas positiu, quina mena de mediació s'ha posat en marxa.

Resposta per escrit de la regidora de Gent Gran, Nova Ciutadania, Igualtat, Civisme, Participació Ciutadana i Cooperació, Maribel Illescas

El passat dilluns 3 de març s'inicia el Servei de Mediació Els dies del Servei son dimarts.
Tot just ha començat la informativa a les persones que han manifestat estar interessades.
S’han rebut quatre sol·licituds d’intervenció comunitària, una d’elles familiar. Desconec les característiques concretes dels possibles casos.
En tot cas les sessions vers la mediació solament es realitzen si ambdues parts volen participar.
També s'està elaborant un calendari d'accions per informar directament del servei a tots els ciutadans i ciutadanes. Els convidem a contactar amb el servei sempre que ho considerin. mediacio@arenysdemar.cat , o al tel. 937959777.

 

11. Veient que aquests dies ja s'ha posat en marxa els treballs previstos per aquesta temporada pel que fa al pla de Platges, preguntem al Govern si l'espai esportiu global previst al Cavaió, s'ha consensuat també amb els clubs que hi practiquen cursos i competicions.

Resposta per escrit del Regidor de Brigada, Serveis Municipals i Esports, Juanjo Almansa.

Si, ens hem posat en contacte amb el club volei platja per tal de fer la distribució de la zona esportiva de la manera que surtin més beneficiats per practicar el seu esport ja que són ells els que utilitzen de forma més habitual la platja.

 

Gràcies a totes les persones que ens han fet arribar suggeriments i fotografies dels temes proposats!

Afegeix un comentari nou