El nostre no a la proposta de Pressupost 2016 del Govern d'Arenys

Intervenció de la regidora Isabel Roig, portaveu del grup municipal d'ICV a l'Ajuntament d'Arenys de Mar (després va seguir debats, rèpliques i contrarèpliques...). Aquesta és la reflexió inicial que va fer al debat del pressupost que va ser rebutjat per 8 vots ICV, EC, CUP, PSC i CiU)

 

"Com preveu el govern l'establiment d'un carril bici segur al llarg de tota la Riera, o quina és la proposta prevista per anar millorant cada any els camins escolars amables per anar a l'escola?,

 

Com es preveu la implantació progressiva d'un transport públic urbà que comuniqui els veïnats arenyencs i les urbanitzacions?...

 

Què s'arreglarà primer el carrer Ample, la Parera, la part elevada del Rial de Sa Clavella o la pujada de Professor Castelló, quan implantarem la tarifació social a l'escola bressol o a d'altres equipaments municipals?....

 

Perquè s'ha trobat al darrer moment una bossa de diners de 7000 euros per a crear un parc per als gossos, i en canvi de només 6000 euros per a les entitats del tercer sector, o de 5.000 per a beques educatives?

 

El cert és que no tenim resposta a totes aquestes qüestions, ni a tantes d'altres que podríem seguir fent.

 

A la nostra vila no hi ha, hores d'ara, després de mig any de nou mandat amb govern de Junts per Arenys i el Partit Popular, un Pla d'Actuació Municipal un PAM per tenir un full de ruta traçat per als propers 4 anys de mandat municipal.

 

Se'ns presenta una proposta de pressupost i d'inversions, però en cap moment s'ha parlat de objectius, anualitats, ni s'ha explicitat sobre paper les prioritats per actuar aquest 2016, i fins al 2020.

 

Per a ICV, i ja ho hem dit públicament, és imprescindible un pla de mandat, un pla d'acció municipal per elaborar un pla anual d'inversions ben justificat, i no anar a la que salta. Avui se'ns presenta una proposta de pressupost absolutament continuista i poc treballat políticament, amb les honroses excepcions de les modificacions sobre la proposta al ple de desembre, quan es va fer enrere el punt a l'ordre del dia, més pensades per trobar el vot favorable o l'abstenció d'alguns grups polítics, que estructurades conceptualment sense criteris quantificables.

 

Tècnicament els números quadren, si, però en línies generals són molts similars en quan a xifres, als de l'exercici present, sense que s'hagi tingut en compte la realitat del pressupost consolidat, i les apostes que al nostre entendre no son explicites d'actuació municipal.

 

La gent d'Arenys ha de saber els projectes perquè no s'han realitzat i les raons per les que no s'executen. Què passa amb el Rial del Bareu o amb la promoció d'habitatge dotat econòmicament i que en aquests moments és a un banc a termini fixe, o amb Can Portell al carrer de l’Església, o amb l'annex d'inversions que després comentarem?

 

Si volem que la gent s'interessi per la cosa pública, i creiem amb la participació com a eina clau, no podem convocar audiències públiques i reunions al darrer moment, i no tenir una Pla de Mandat clar i realista. No podem fer veure que escoltem a tots els grups, i fer certs retocs finals sense planificar.

 

No compartim el criteri conservador de que hi hagi poc marge de maniobra i fer continuisme canviant només les proporcions d'algunes partides, sense adequar-les a la realitat o a la demanda real existent. Com venim defensant fa molt de temps, considerem que la prioritat pressupostària de qualsevol administració en aquests moments ha de ser la de fer front a la crisi, augmentant la despesa social per pal-liar el seu impacte, i augmentar les polítiques per crear ocupació.

 

N'hem fet bandera a l'hora de seure’ns seriosament i parlar aquestes darreres setmanes amb el Govern, fet que tot sigui dit valorem altament per la cordialitat i el clima de treball que ha existit, però no ens n'hem sortit.

 

O no ens hem sabut explicar o no tocava atendre les nostres demandes específiques. Quan demanem incorporar de manera cansina la tarifació social començant pels serveis educatius públics no parlem de fer beques per a gent pobre que ho hagi de demostrar, parlem de dignitat per accedir als serveis públics. No ens serveix tenir una Escola Bressol tant bonica i arreglada, si baixa la matriculació perquè la gent no hi pot anar. No ens agrada una bossa de subvencions per a l'Escola de Música sense que s'hagi previst encara com es gestionarà.

 

 

 

No entenem que si a la nostra vila no hi ha cap nen que tingui una beca mejador al 100%, i que hi hagi 25 famílies que tenen problemes amb l'agència tributària que de moment no tenen beca menjador, no hi estiguem posant remei. I el que ens fa més respecte encara, és que aquestes dades no es coneixien des del Govern. 

 

A les trobades amb el Govern també vam demanar un increment a la partida per ajudes a famílies i cobrir drets bàsics i pobresa energètica, i la resposta ha estat la d'incrementar en sis mil euros la partida de subvencions nominatives a les entitats de benestar social, sense tenir en compte a quin nombre de famílies atenen i el treball conjunt per millorar el protocol d'atenció a les famílies en aquests casos que en aquests moments s'està fent servir des de Serveis Socials com a protocol. Amb aquesta quantitat, es poden comptar amb la ma les famílies que es poden atendre.

 

La realitat social que vivim ens diu que per lògica s'haurien de destinar molts més diners per aquestes partides, i que per tant cal revisar aquest reglament de concessió d'ajuts. No pot ser que aquesta partida no s'esgoti, i que no calgui dotar-la molt més quan la majoria de municipis han doblat i triplicat aquesta mena d'ajuts. Les dificultats socials de les famílies arenyenques són creixents, i sinó mirem les memòries del nostre Defensor del Ciutadà, i el nombre de famílies en augment que donen suport Càrites i Creu Roja, que per cert encara no ha cobrat la subvenció de l'any passat.

 

Enteníem que en aquest augment, s'hauria d’haver inclòs bosses destinades a les famílies desnonades, a les que no poden fer front a les obligacions tributàries, a les que estan patint pobresa energètica i no poden pagar els subministraments, intentant arribar al nombre màxim possible de llars. És evident que amb 6000 euros, malgrat el gest de bona voluntat, poca cosa podem fer. 

 

Pensem que aquesta partida s'ha quedat curta si volem ser efectius i eficients a l'hora d'arribar a una part molt significativa de la vila que ho està passant molt malament, i si això vol dir canviar el Reglament que s'està seguint, fem-ho ja de comú acord amb les entitats del tercer sector.

 

Tot i que celebrem que darrerament a Arenys s'han dut a terme molts plans d'ocupació, tot i que a vegades no hem compartit els criteris de selecció del personal (per cert el Síndic de Gregues ens dóna la raó), creiem que caldria implementar un programa municipal de l'ocupació que no depengui únicament de les transferències de la Generalitat o la Diputació. En proposàvem per exemple per a joves (educació de carrer i mediació comunitària) i per l'acompanyament de gent gran que viu sola.

 

Una altra tema que ja em reivindicat públicament fa molts anys, per transparència, i perquè és molt més equitatiu, és de reconvertir totes les subvencions nominatives a la via de concurrència pública amb criteris objectius baremats o de conveni per programes, com s'està fent des d'Esports i de Cultura, i no caure cada any a adjudicar o incrementar una mica la mateixa quantitat a les entitats d'infància i joventut, educació igualtat, benestar social..... O de anar per lliure pagant despeses del Pubillatge o del Calamarenys per exemple, puguen optar els col·lectius organitzadors a la línia de subvencions.....

 

Si que l'Ajuntament es va apuntar al carro informativament amb bombo i plateret, d'una de les propostes que vam fer des d'aquest grup: la posada en marxa de promocions d'habitatge social de compra amb el fons que hi ha reservat que ascendeix a 3 milions d'euros i la incorporació dels habitatges provinents de la SAREB. És curiós que justament la setmana passada l'alcalde enviés una carta a totes les entitats bancàries de la vila.

 

Si més no, pensem aquest tema el compartim absolutament, però també cal tenir clar com es gestiona, de quina manera, quines són les prioritats, i això sense un full de ruta traçat no és pt tenir clar.

 

Hem trobat afinitats en punts com la posada en marxa d'horts urbans, o plans d'eficiència energètica, tot i que no es plasmen al pressupost, i es deixen en el cas del tema lumínic a l'espera d'una presumpta subvenció supramunicipal.

 

Si una cosa tenim clara, és que, el que menys fa aquest pressupost és per un dels punts que proposàvem que calia reduir: les partides destinades a treballs i estudis tècnics, a la defensa jurídica, a comunicació, a protocol i a publicitat.... que van en augment, o enlloc d'anar concentrades en el cas d'activitats d'alcaldia per exemple, ara queden repartides entre diferents regidories. No calen tants refrigeris i plaques, i dinars per a reunions, o xocolatades amb nata, o pagar de 500 a 1800 euros mensuals a una televisió privada perquè ens faci publireportatges....

 

Demanàvem augment de la partida clavegueram, i si que se'ns ha escoltat, però s'ha fet en detriment de la partida de carrers. Creiem important que finalment es posi en marxa el Consell de Cultura, però no hi veiem la necessitat de dotar-lo econòmicament.

 

Fa gràcia el 500 euros que augmenta el pressupost de la Regidora de la Dona que no donen ni per a fer es pot dir una activitat amb cara i ulls. Pensem que ara que tristament ha quedat fóra de joc l'Associació de Dones per a la Igualtat, calia fomentar programes contra la violència de gènere....

 

Vam fer d'altres propostes relatives a participació, a municipalització de serveis i re negociació de tots i cadascun dels contractes municipals de subministrament de serveis, o de fires... que també van passar sense pena ni glòria.

 

Amb el tema d'inversions, vam demanar que s'explicités partides concretes per al Teatre Principal per exemple per a dur a terme la tercera fase. Amb sorpresa hem vist com a l'addenda del pressupost d’inversions hi consta, però amb una llegenda que impossibilita que es pugui dur a terme: com és la de «caldrà que prèviament s'hagi tramitat la cessió i aquesta s'hagi inscrit al Registre de la Propietat a favor de l'Ajuntament d'Arenys de Mar», cosa que vol dir que qui l'ha signat difícilment podrà fer viable el gruix fort de la tercera fase de reforma del local de la Societat l'Esperança per a compensar la seva generositat al cedit el teatre a la vila d'Arenys.

 

A l'addenda hi ha també les inversions previstes amb la "presumpta subvenció" de la Diputació de Barcelona que encara no ha estat confirmada oficialment de l'arranjament de les lloses de la Riera, i de l'indret de la Musclera, carrer de Pere d'Arenys.

 

Vam demanar també, la d'habilitar una partida per a la Casa de les Lletres independentment d'on acabi ubicant-se, que no va ser escoltada, o per a la urbanització del nou tram de la Riera entre Arxiprest Rigau i Santa Clara, que se'ns ha dit que queden pendents de subvencions supramunicipals o de romanents. Al nostre entendre és prioritari.

 

També ho és acabar l'arranjament de les escales de Professor Castelló, o la inversió en mesures d’estalvi energètic i d'energies renovables. Aplaudim que s'hagi iniciat amb la sala d'exposicions del Calisay, però pensem que s'ha d'estendre a la resta d'equipaments municipals, amb la introducció per exemple de plaques solars.

 

Celebrem finalment la inversió per a la pista coberta per a paliar el problema endèmic dels clubs esportius de la vila, com celebrem també que l'opció escollida sigui la del Fondo de les Creus, que és la proposta que vam fer de manera conjunta tots els grups a l'oposició.

 

I com veieu hem posat sobre la taula un seguit de propostes clares i concretes, no les hem esmentat totes. No és de bon grat votar en contra dels pressupostos, i fer "el paper" en el ple sovint de dir no, per molts arguments que hi tinguem, tot hi que ho fem per responsabilitat i seguiment del nostre programa electoral. És per això que volem seguir posant sobre la taula una proposta global: un pla d'acció municipal consensuat amb tots els grups municipal que posi les línies vermelles pels pressupostos dels pròxims anys: què volem, com ho volem, quan ho volem i quant costa. I que sigui una proposta conjunta de TOTS els grups municipals.

 

Considerant les mancances polítiques ja no quantitatives, sinó de concepte, que no tècniques d'aquest pressupost, no hi votarem favorablement.

 

Amb tot, durant aquestes setmanes en les converses amb l'equip de govern, volem reiterar que hem entat en una dinàmica imprescindible per arribar a acords, si aquests es compleixen, o es materialitzen, cosa que nosaltres no hem trobat o sabut trobar. 

 

No podríem acceptar el compromís puntual de donar suport a aquest pressupost perquè no ens hi identifiquem, tal com hem explicat, o si més no intentat. Ahir, avui i aquests tres anys que vénen ICV ens comprometem a continuar treballant per una oposició constructiva que treballi per la municipalització de serveis, la participació ciutadana real, l'economia sostenible, la millora dels nostres veïnats, i per donar eines per solucionar la situació precària de centenars de convilatans nostres. Des de la perspectiva crítica quan cal, com amb les més de 30 propostes que vam presentar fa uns dies per elaborar un pressupost lligat a les necessitats reals dels temps que vivim o patim.

Afegeix un comentari nou